ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

banderole

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -banderole-, *banderole*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป้าย[n.] (pāi) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label   FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]
ป้ายเส้นชัย[n. exp.] (pāi sen chai) EN: finish banner   FR: banderole d'arrivée [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Banderole {f}banderole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Banderole \Band"e*role\, Bandrol \Band"rol\, n. [F. banderole,
   dim. of bandi[`e]re, banni[`e]re, banner; cf. It. banderuola
   a little banner. See {Banner}.]
   A little banner, flag, or streamer. [Written also
   {bannerol}.]
   [1913 Webster]
 
      From the extremity of which fluttered a small banderole
      or streamer bearing a cross.       --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 banderole /bɑ̃dəʀɔl/ 
  wrapper

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top