ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

b������at

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -b������at-, *b������at*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ilene Casey[Bernardo Allison, Bernardo Allison] (n vi vt modal ver) dearthfu erewhiles peduncle alberta ring palenque woodbined pyrgocephaly Witold Riedel http://europe.cnn.com/2001/BUSINESS/08/01/markets.europe/ 保証 , See also: S. Evette Carr, A. Francis Montoya, R. Cora Santana
Image:
不备[bu4 bei4, bu4 bei4] ยังไม่ได้เตรียม
不备[bu4 bei4, bu4 bei4] ยังไม่ได้เตรียม
不备[bu4 bei4, bu4 bei4] ยังไม่ได้เตรียม

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bat \Bat\, n. [Siamese.]
   Same as {Tical}, n., 1.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bat \Bat\, v. t. [imp. & p. p. {Batted} (b[a^]t"t[e^]d); p. pr.
   & vb. n. {Batting}.]
   To strike or hit with a bat or a pole; to cudgel; to beat.
   --Holland.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bat \Bat\, v. i.
   To use a bat, as in a game of baseball; when used with a
   numerical postmodifier it indicates a baseball player's
   performance (as a decimal) at bat; as, he batted .270 in 1993
   (i.e. he got safe hits in 27 percent of his official turns at
   bat).
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bat \Bat\ (b[a^]t), n. [OE. batte, botte, AS. batt; perhaps fr.
   the Celtic; cf. Ir. bat, bata, stick, staff; but cf. also F.
   batte a beater (thing), wooden sword, battre to beat.]
   [1913 Webster]
   1. A large stick; a club; specifically, a piece of wood with
    one end thicker or broader than the other, used in playing
    baseball, cricket, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. In badminton, tennis, and similar games, a racket.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. A sheet of cotton used for filling quilts or comfortables;
    batting.
    [1913 Webster]
 
   4. A part of a brick with one whole end; a brickbat.
    [1913 Webster +PJC]
 
   5. (Mining) Shale or bituminous shale. --Kirwan.
    [1913 Webster]
 
   6. A stroke; a sharp blow. [Colloq. or Slang]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. A stroke of work. [Scot. & Prov. Eng.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. Rate of motion; speed. [Colloq.] "A vast host of fowl . .
    . making at full bat for the North Sea." --Pall Mall Mag.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. A spree; a jollification. [Slang, U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   10. Manner; rate; condition; state of health. [Scot. & Prov.
     Eng.]
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Bat bolt} (Machinery), a bolt barbed or jagged at its butt
    or tang to make it hold the more firmly. --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bat \Bat\, v. t. & i.
   1. To bate or flutter, as a hawk. [Obs. or Prov. Eng.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. To wink. [Local, U. S. & Prov Eng.]
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bat \Bat\, n. [Corrupt. from OE. back, backe, balke; cf. Dan.
   aften-bakke (aften evening), Sw. natt-backa (natt night),
   Icel. le[eth]r-blaka (le[eth]r leather), Icel. blaka to
   flutter.] (Zool.)
   One of the {Chiroptera}, an order of flying mammals, in which
   the wings are formed by a membrane stretched between the
   elongated fingers, legs, and tail. The common bats are small
   and insectivorous. See {Chiroptera} and {Vampire}.
   [1913 Webster]
 
      Silent bats in drowsy clusters cling.  --Goldsmith.
   [1913 Webster]
 
   {Bat tick} (Zool.), a wingless, dipterous insect of the genus
    {Nycteribia}, parasitic on bats.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BAT
     Baby Advanced Technology [board] (AT)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BAT
     Bouquet Association Table (DVB)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BAT
     Browser-based Application Toolkit (IBM, WWW)
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 bat /baːt/
  begged

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top