Search result for

arsenal

(46 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arsenal-, *arsenal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arsenal[N] คลังแสงสรรพาวุธ, Syn. arms plant, military warehouse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arsenal(อาร'ซิเนิล) n. คลังสรรพาวุธ, Syn. armoury, depot,stock, store,hoard)

English-Thai: Nontri Dictionary
arsenal(n) คลังสรรพาวุธ,คลังแสง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arsenalโรงงานสรรพาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arsenalโรงแสงสรรพาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arsenalsโรงงานสรรพาวุธ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Master protocols for the command and control of our nuclear arsenal.ระเบียบสำหรับสั่งการ และควบคุมนิวเคลียร์จากคลังแสงของเรา 24: Redemption (2008)
Woolidge Arsenal.โรงงานผลิตอาวุธวูลริด Sherlock Holmes (2009)
That's all I know. Do you really need an arsenal?หมดแล้ว ผมบอกไป ทั้งหมดแล้ว คุณจำเป็นต้องใช้ปืนยาวจริงๆ เหรอ? Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Access to our full arsenal.เข้าถึงคลังสรรพาวุธของเราอย่างเต็มที่ Bainne (2010)
I got an arsenal in the trunk.ฉันมีคลังแสงอยู่ท้ายรถแล้ว Two and a Half Men (2010)
The truth is, as a parent you're gonna end up using everything in your arsenal.ความจริงคือ ในฐานะพ่อแม่.. ...คุณจะลงเอยด้วยการใช้ เล่ห์เหลี่ยมของคุณ The Quarry (2010)
- You're wrong. mate. It was at Arsenal. - Excuse me.-ผิดแล้วเพื่อน เขายิงอาร์เซน่อล ขอโทษที Will (2011)
Barcelona. A.C. Milan. Arsenal...บาเซโลน่า เอซี มิลาน อาเซน่อล ... Will (2011)
If "gun-shy" is the right word for a woman with an arsenal as big as yours.ถ้าคำว่า"เขินอาย"เป็นคำที่ถูกต้องสำหรับผู้หญิง ที่มีคลังแสงอาวุธขนาดใหญ่อย่างคุณ Then I Really Got Scared (2011)
Recent round of nuclear tests are proof of north Korea's growing nuclear arsenal.ผลการทดลองนิวเคลียร์ เ็ปนหลักหลักฐานพิสูจน์ว่า เกาหลีเหนือกำลังพัฒนาอาวุธสงคราม Free (2011)
It's an arsenal.นี่มันคลังแสง What Lies Ahead (2011)
Inside, Richmond's got a personal arsenal, so we have to tread carefully.ภายใน ริชมอนด์มีคลังแสงส่วนตัว เพราะงั้นเราต้องก้าวไปอย่างระวัง Countdown (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arsenalThe army surrendered its arsenal to the enemy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังสรรพาวุธ[N] arsenal, See also: armory, Example: เขาเป็นตัวแทนของคนไทยที่ไปร่วมศึกษาตรวจสอบคลังสรรพาวุธทลายโลกของอิรัก, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่เก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหาร
คลังแสง[N] armory, See also: arsenal, Syn. คลังแสงสรรพวุธ, Example: ชาวบ้านไม่ควรเข้าใกล้บริเวณคลังแสง เพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้, Thai definition: สถานที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ของกองทัพ, ที่เก็บรักษาปืน, กระสุน และวัตถุระเบิดของทหาร
คลังแสงสรรพาวุธ[N] arsenal, See also: armory, weapons storehouse, arms depot, the royal arsenal, Syn. โรงแสง, Example: เหตุการณ์คลังแสงสรรพาวุธระเบิดเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญอย่างมากสำหรับประชาชนแถวนั้น, Thai definition: โรงสำหรับทำ หรือเก็บอาวุธ
โรงแสง[N] arsenal, See also: weapons storehouse, Syn. คลังแสงสรรพาวุธ, Thai definition: โรงสำหรับทำ หรือเก็บอาวุธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์เซน่อล[TM] (Āsēnøn) EN: Arsenal   FR: Arsenal

CMU English Pronouncing Dictionary
ARSENAL    AA1 R S AH0 N AH0 L
ARSENALS    AA1 R S AH0 N AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arsenal    (n) (aa1 s n @ l)
arsenals    (n) (aa1 s n @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arsenal {n}; Waffenvorrat {m} | Arsenale {pl}arsenal; armory [Am.]; armoury [Br.] | arsenals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーサナル[, a-sanaru] (n) arsenal [Add to Longdo]
アースナル[, a-sunaru] (n) arsenal [Add to Longdo]
アーセナル[, a-senaru] (n) arsenal [Add to Longdo]
海軍工廠[かいぐんこうしょう, kaigunkoushou] (n) naval arsenal; naval shipyard [Add to Longdo]
核兵器保有量[かくへいきほゆうりょう, kakuheikihoyuuryou] (n) nuclear arsenal [Add to Longdo]
工廠[こうしょう, koushou] (n) ammunition factory; arsenal [Add to Longdo]
造兵廠[ぞうへいしょう, zouheishou] (n) armory; armoury; arms factory; arsenal [Add to Longdo]
武器倉[ぶきぐら, bukigura] (n) armory; armoury; arsenal [Add to Longdo]
兵器工場[へいきこうじょう, heikikoujou] (n) arsenal; ordnance factory; armoury; armory [Add to Longdo]
兵器廠[へいきしょう, heikishou] (n) armory; armoury; arsenal; ordnance department [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
武库[wǔ kù, ˇ ㄎㄨˋ, / ] arsenal; store of arms [Add to Longdo]
军火库[jūn huǒ kù, ㄐㄩㄣ ㄏㄨㄛˇ ㄎㄨˋ, / ] arsenal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arsenal \Ar"se*nal\ ([aum]r"s[-e]*nal), n. [Sp. & F. arsenal
   arsenal, dockyard, or It. arzanale, arsenale (cf. It. &
   darsena dock); all fr. Ar. d[=a]r[,c]in[=a]'a house of
   industry or fabrication; d[=a]r house + [,c]in[=a]'a art,
   industry.]
   A public establishment for the storage, or for the
   manufacture and storage, of arms and all military equipments,
   whether for land or naval service.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arsenal
   n 1: all the weapons and equipment that a country has [syn:
      {arsenal}, {armory}, {armoury}]
   2: a military structure where arms and ammunition and other
     military equipment are stored and training is given in the
     use of arms [syn: {arsenal}, {armory}, {armoury}]
   3: a place where arms are manufactured [syn: {armory},
     {armoury}, {arsenal}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 arsenal [arsənal]
   armoury; arsenal
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 arsenal
   armoury; arsenal
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Arsenal [arzeːnaːl] (n) , s.(n )
   arsenal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top