ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aces

EY1 S IH0 Z   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aces-, *aces*, ace
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acescent(อะเซส' เซนทฺ) adj. เปลี่ยนเป็นเปรี้ยว, ค่อนข้างเปรี้ยว -acescency n.
acesodyneสารบรรเทาความปวด
pacesetter(เพส'เซทเทอะ) n. ผู้นำหน้า,ผู้กำหนดฝีเท้า,

English-Thai: Nontri Dictionary
braces(n) สายโยงกางเกง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You only lay out money is when you've got five aces.เงินออกคือเมื่อคุณได้มีห้าเอซ คุณต้องการที่จะเห็นฉัน? Help! (1965)
Aha-ha, three aces.aha ฮาสามเอซ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
That's acesวิเศษเลย The Legend of 1900 (1998)
Acess Denied. -Threadstone Project-- โครงการเทรดสโตน - ต้องการความปลอดภัยระดับ 5 The Bourne Supremacy (2004)
Three kings. There you go with my night. Trip aces.ตองคิง ตองเอส Casino Royale (2006)
Aces win.เอสชนะค่ะ Casino Royale (2006)
Full house. Kings and aces.ไพ่ตองคิงคู่เอด Casino Royale (2006)
Two pair. Aces and sevens.2 คู่ คู่เอจกับคู่เจ็ด Casino Royale (2006)
Full house. Eights full of aces.ไพ่เห่า ตองแปดคู่เอช Casino Royale (2006)
Aces full of sixes.ตองเอชคู่หก Casino Royale (2006)
See... I had three Aces at the poker table.ฉันได้ไพ่เอช 3 ใบตอนที่เล่นอยู่ Chapter Four 'Collision' (2006)
Aces, Charles. You're aces.หล่อแล้ว ชาร์ลส์ หล่อมาก Pilot (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acesI have been dealt four aces.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญรอยตาม[v. exp.] (jaroēnrøi tām) EN: follow in the footsteps of   FR: marcher sur les traces (de)
จตุรภูมิ[X] (jaturaphum) EN: Four Places   
เหล็กดัด[n. exp.] (lek dat) EN: curved steel ; wrought-iron ; braces   
นมัสการ[X] (namasakān) EN: pray ; pay respects ; salute   FR: prier ; rendre hommage ; rendre grâces
ปลดเชือกรองเท้า[v. exp.] (plot cheūak røngthāo) EN: undo shoelaces   FR: délacer ses chaussures
สาย[n.] (sāi) EN: [classifier : roads ; canals, waterways ; belts ; necklaces ; ropes ; airlines]   FR: [classificateur : routes ; canaux, cours d'eau ; ceintures ; colliers ; cordes ; companies aériennes]
ทิ้งร่องรอย[v. exp.] (thing rǿngrøi) EN: leave tracks ; leave traces ; leave a clue   
ทุกแห่ง[adv.] (thuk haeng) EN: everywhere ; every place ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; in all places ; wherever   FR: partout ; en chaque endroit ; ici et là
ทุกหัวระแหง[adv.] (thuk hūarahaēng) EN: everywhere ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; wherever ; in all places   FR: partout ; ici et là
เติมคำในช่องว่าง[v. exp.] (toēm kham nai chǿngwāng) EN: fill in the blanks ; insert the right work in the blank spaces   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACES    EY1 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aces    (n) ˈɛɪsɪz (ei1 s i z)

French-Thai: Longdo Dictionary
lettre de menaces(n) |f| จดหมายขมขู่

Japanese-English: EDICT Dictionary
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named [Add to Longdo]
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
アイゴ科[アイゴか, aigo ka] (n) Siganidae (family of fishes known as rabbitfishes, spinefoots and foxfaces) [Add to Longdo]
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser) [Add to Longdo]
クラシックレース[, kurashikkure-su] (n) classic races [Add to Longdo]
コインパーキング;コイン・パーキング[, koinpa-kingu ; koin . pa-kingu] (n) coin-operated parking (spaces) (wasei [Add to Longdo]
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P) [Add to Longdo]
スマイリーフェイス[, sumairi-feisu] (n) {comp} smiley faces [Add to Longdo]
ビジュアル系[ビジュアルけい, bijuaru kei] (n) (1) a handsome man (esp. one who knows this); (2) a musical group that places importance on visuals such as makeup [Add to Longdo]
ペースメーカー(P);ペースメーカ[, pe-sume-ka-(P); pe-sume-ka] (n) (1) pacemaker; (2) pacesetter; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
小数点以下の桁数[しょうすうてんいかのけたすう, shousuuten'ikanoketasuu] No. of decimal places [Add to Longdo]
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (curly) braces ({}) [Add to Longdo]
中括弧[ちゅうかっこ, chuukakko] braces [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ace \Ace\ ([=a]s), n.; pl. {Aces} ([=a]"s[e^]z). [OE. as, F. as,
   fr. L. as, assis, unity, copper coin, the unit of coinage.
   Cf. {As}.]
   [1913 Webster]
   1. A unit; a single point or spot on a card or die; the card
    or die so marked; as, the ace of diamonds.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: A very small quantity or degree; a particle; an
    atom; a jot.
    [1913 Webster]
 
       I 'll not wag an ace further.     --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Sport) A single point won by a stroke, as in handball,
    rackets, etc.; in tennis, frequently, a point won by a
    service stroke.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {To bate an ace}, to make the least abatement. [Obs.]
 
   {Within an ace of}, very near; on the point of. --W. Irving.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ACES
     APEC Cooperation for Earthquake Simulation (org., Australia,
 China, Japan, USA)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top