ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accrual

AH0 K R UW1 AH0 L   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accrual-, *accrual*
English-Thai: Longdo Dictionary
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accrual(อะครู' เอิล) n. กระบวนการเพิ่มหรืองอก, สิ่งที่เพิ่ม, Syn. growth, increase)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accrualค้างรับค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrual basisเกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย, เกณฑ์สิทธิ [การบัญชี]
Accrual Basisหลักเงินค้าง [การแพทย์]
Accrual basis accountingการบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accrual periodระยะเวลาสะสม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If one of them betrays the principles of the accrual of money and power,ถ้าหนึ่งในนั้นมีใครทรยศต่อหลักปฏิบัติ ของการแสวงหาเงินและอำนาจ Shooter (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้างรับค้างจ่าย[n. exp.] (khāng rap khāng jāi) EN: accrual   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCRUAL    AH0 K R UW1 AH0 L
ACCRUALS    AH0 K R UW1 AH0 L Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fälligkeitstag {m}accrual date [Add to Longdo]
Rechnungsabgrenzung {f}accrual and deferral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accrual \Ac*cru"al\ ([a^]k*kr[udd]"al), n.
   Accrument. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accrual
   n 1: the act of accumulating [syn: {accumulation}, {accrual},
      {accruement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top