Search result for

-thump-

TH AH1 M P   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: thump, *thump*
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thump on(phrv) ตีดังๆ, See also: ทุบ, เคาะ
thumping(adj) เด่น
thump out(phrv) เคาะออกมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thump(ธัมพฺ) vi.,vt. (การ,เสียง) ทุบหรือตีให้เกิดเสียงดัง,เดินด้วยฝีเท้าหนัก, (หัวใจ) เต้น., See also: thumper n., Syn. slam, thud

English-Thai: Nontri Dictionary
thump(n) เครื่องบีบนิ้วหัวแม่มือในสมัยโบราณ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Give me the thump gun.เอาเครื่องยิงระเบิดให้ข้า Casualties of War (1989)
- [ Loud Thump ] - [ Gasps, Screams ]- [Thump ดัง] - [ครึ่งผีครึ่ง, เสียงกรีดร้อง] Pulp Fiction (1994)
Don't make me come down there. I'll thump your skull for you.อย่าทำให้ฉันลงมามี ฉันจะกระหน่ำกะโหลกศีรษะของคุณ The Shawshank Redemption (1994)
We hear it thump around underneath.เราได้ยินเสียงตุบด้านล่าง In the Valley of Elah (2007)
- [ Yawns ] - [ Thumps ]- [Yawns] - [Thumps] City of Ember (2008)
- We don't have any choice. Come on! - [ Loud Thump ]พวกเราไม่มีทางเลือกอื่น เอาน่า City of Ember (2008)
[ THUMP ] [ MIKA SCREAMS ][ THUMP ] [ MIKA SCREAMS ] Ninja Assassin (2009)
I can literally feel my heart thump when I see him.ฉันรู้สึกว่าหัวใจของฉันมันเต้นแรงเมื่อพบเขา The Last Days of Disco Stick (2009)
So he maintains that you can have more fun in a small, simple car like an Austin A35 or a Wolseley Hornet, than you can in the big, fire-spitting super-cars that Hammond and I thump round the track every week.เขาเลยยืนหยัดว่า ในรถขนาดเล็กคุณจะรู้สึกสนุก อย่างพวก ออสติน เอ35 หรือโวลซีเลย์ ฮอร์เน็ต มากกว่ารถซุเปอร์คาร์ เครื่องยักษ์ไฟแลบ Episode #18.3 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thumpHe thumped his hat flat.
thumpThey had been thumping the drum all along.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตระหน่ำ(v) hit, See also: thump, batter, blow, strike, Syn. กระหน่ำ, ถล่ม, Example: ศัตรูตระหน่ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ให้ฝ่ายเราตั้งตัว, Thai Definition: รุกรานหรือโจมตีอย่างซ้ำๆ หนักๆ
กระแทกกระทั้น(v) bang things, See also: thump, Syn. กระฟัดกระเฟียด, Example: ็หล่อนกระแทกกระทั้นใส่พ่อเมื่อถูกขัดใจ, Thai Definition: กระแทกเสียงหรือกระแทกสิ่งของให้รู้ว่าไม่พอใจหรือโกรธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผาง[phāng] (x) EN: thump ; bang
ทุบ[thup] (v) EN: pound ; smash ; bash ; beat ; thump ; pommel ; batter ; maul ; break ; smite  FR: cogner ; battre ; frapper ; asséner

CMU English Pronouncing Dictionary
THUMP TH AH1 M P
THUMPS TH AH1 M P S
THUMPED TH AH1 M P T
THUMPER TH AH1 M P ER0
THUMPING TH AH1 M P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thump (v) θˈʌmp (th uh1 m p)
thumps (v) θˈʌmps (th uh1 m p s)
thumped (v) θˈʌmpt (th uh1 m p t)
thumping (v) θˈʌmpɪŋ (th uh1 m p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がん[gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
ぎいとん[giiton] (adv,adv-to) (on-mim) squeaking or creaking (followed by a thump) [Add to Longdo]
ことん[koton] (adv-to) (on-mim) clunk; thump [Add to Longdo]
ごとり[gotori] (adv-to,adv) thump; clang; clank [Add to Longdo]
すとん;ストン[suton ; suton] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (with a) thump; (2) (on-mim) (hanging) straight down [Add to Longdo]
ずしずし[zushizushi] (adv,adv-to) (on-mim) thump; thud (sound representing the footfalls of something heavy) [Add to Longdo]
どっかと[dokkato] (adv) (on-mim) with a thump; floppingly [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
ゴツン;ごつん[gotsun ; gotsun] (adv) thud; thump; bang [Add to Longdo]
ゴツンゴツン[gotsungotsun] (adv) (See ゴツン) thumping; banging [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thump \Thump\, n. [Probably of imitative origin; perhaps
   influenced by dump, v. t.]
   1. The sound made by the sudden fall or blow of a heavy body,
    as of a hammer, or the like.
    [1913 Webster]
 
       The distant forge's swinging thump profound.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       With heavy thump, a lifeless lump,
       They dropped down, one by one.    --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. A blow or knock, as with something blunt or heavy; a heavy
    fall.
    [1913 Webster]
 
       The watchman gave so great a thump at my door, that
       I awaked at the knock.        --Tatler.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thump \Thump\, v. t. [imp. & p. p. {Thumped}; p. pr. & vb. n.
   {Thumping}.]
   To strike or beat with something thick or heavy, or so as to
   cause a dull sound.
   [1913 Webster]
 
      These bastard Bretons; whom our hathers
      Have in their own land beaten, bobbed, and thumped.
                          --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thump \Thump\, v. i.
   To give a thump or thumps; to strike or fall with a heavy
   blow; to pound.
   [1913 Webster]
 
      A watchman at midnight thumps with his pole. --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thump
   n 1: a heavy dull sound (as made by impact of heavy objects)
      [syn: {thump}, {thumping}, {clump}, {clunk}, {thud}]
   2: a heavy blow with the hand
   v 1: move rhythmically; "Her heart was beating fast" [syn:
      {beat}, {pound}, {thump}]
   2: make a dull sound; "the knocker thudded against the front
     door" [syn: {thud}, {thump}]
   3: hit hard with the hand, fist, or some heavy instrument; "the
     salesman pounded the door knocker"; "a bible-thumping
     Southern Baptist" [syn: {thump}, {pound}, {poke}]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top