ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-sweet talk-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sweet talk, *sweet talk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sweet talk[N] การเยินยอ, Syn. flattery

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can lay on all the German sweet talk you want, but it looks like this pony's got big eyes for Django.แต่ ฉันรู้สึกว่าเธอจะชอบส่งสายตาให้จังโก้นะ Django Unchained (2012)
(Exhales) How come you didn't tell me that Mason Treadwell tracked you down and tried to sweet talk you into an interview?ว่าเมสัน เทรดเวลล์ตามหาเธอ และพยายามหว่านล้อมเธอไปสัมภาษณ์? Infamy (2012)
They sent you to sweet talk me.พวกเขาส่งเธอมาหว่านล้อมฉันนี่ We All Go a Little Mad Sometimes (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sweet talk
      n 1: flattery designed to gain favor [syn: {blarney}, {coaxing},
           {soft soap}, {sweet talk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top