ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-reprove-

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: reprove, *reprove*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reprove[VT] ตำหนิ, See also: ดุด่า, ว่ากล่าว, Syn. blame, curse, rebuke

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reprove(รีพรูฟว') vt.,vi. กล่าวคำตำหนิ,ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ดุ,ประณาม,แสดงความไม่เห็นด้วย, See also: reprover n., Syn. censure ###A. praise

English-Thai: Nontri Dictionary
reprove(vt) ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ประณาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่ากล่าว[V] reprove, See also: rebuke, reprimand, censure, admonish, condemn, reproach, scold, Syn. ติเตียน, ติ, ว่าขาน, Ant. ชมเชย, Example: เด็กพวกนี้ถูกพ่อแม่ว่ากล่าวเป็นประจำเพราะมีปัญหาเรื่องความประพฤติ, Thai definition: พูดให้เห็นข้อบกพร่อง
สวด[V] reprove, See also: reprimand, rebuke, berate, censure, blame, condemn, scold, Syn. ดุด่า, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, Example: ผมถูกเพื่อนสวดเพราะมาช้า, Notes: (ปาก)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reprove (v) rˈɪprˈuːv (r i1 p r uu1 v)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reprove \Re*prove"\ (r?-pr??v"), v. t. [imp. & p. p. {Reproved}
   (-pr??vd"); p. pr. & vb. n. {Reproving}.] [F. r['e]prouver,
   OF. reprover, fr. L. reprobare. See {Reprieve}, {Reprobate},
   and cf. {Reproof}.]
   1. To convince. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When he is come, he will reprove the world of sin,
       and of righteousness, and of judgment. --John xvi.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   2. To disprove; to refute. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Reprove my allegation, if you can.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To chide to the face as blameworthy; to accuse as guilty;
    to censure.
    [1913 Webster]
 
       What if thy son
    [1913 Webster]
 
       Prove disobedient, and, reproved, retort,
       "Wherefore didst thou beget me?"   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To express disapprobation of; as, to reprove faults.
    [1913 Webster]
 
       He neither reproved the ordinance of John, neither
       plainly condemned the fastings of the other men.
                          --Udall.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To reprehend; chide; rebuke; scold; blame censure.
 
   Usage: {Reprove}, {Rebuke}, {Reprimand}. These words all
      signufy the expression of disapprobation. To reprove
      implies greater calmness and self-possession. To
      rebuke implies a more excited and personal feeling. A
      reproof may be administered long after the offience is
      committed, and is usually intended for the reformation
      of the offender; a rebuke is commonly given at the
      moment of the wrong, and is administered by way of
      punishment and condemnation. A reprimand proceeds from
      a person invested with authority, and is a formal and
      offiscial act. A child is reproved for his faults, and
      rebuked for his impudence. A military officer is
      reprimanded for neglect or violation of duty.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reprove
   v 1: take to task; "He admonished the child for his bad
      behavior" [syn: {admonish}, {reprove}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top