ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mordant-

M AO1 R D AH0 N T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mordant, *mordant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mordant[ADJ] เย้ยหยัน, See also: กระทบกระเทียบ, แดกดัน, เสียดสี, Syn. sarcastic, biting, trenchant
mordant[ADJ] ซึ่งทำให้ติดสีย้อม
mordant[N] สารที่ช่วยให้สีย้อมติดเนื้อผ้าหรือวัสดุอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mordant(มอร์'เดินทฺ) adj. กัดกร่อน,แสบเสียว,เสียดสี,ซึ่งทำให้ติดสีย้อม n. สารที่ใช้ติดสีย้อม,สารกัดกร่อน,=mordent (ดู) . vt. ใส่สารดังกล่าว., See also: mordancy n., Syn. biting ###A. bland

English-Thai: Nontri Dictionary
mordant(adj) กัด,แสบ,เสียดแทง,เผ็ดร้อน,เย้ยหยัน,แดกดัน,เข้ากระดูกดำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mordantมอร์แดนต์, สารเคมีที่ช่วยให้สีติดกับสิ่งที่ย้อมในการย้อมสี เช่น การย้อมผ้าด้วยสีย้อมผ้าบางชนิดต้องใช้สารส้มเป็นมอร์แดนต์ ถ้าใข้มอร์แดนต์ต่างชนิดกันถึงแม้จะเป็นเส้นใยและสีย้อมชนิดเดียวกันก็จะให้สีต่างกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mordantมอร์แดนท์ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซึ่งกัด [adj.] (seung kat) FR: mordant

CMU English Pronouncing Dictionary
MORDANT    M AO1 R D AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mordant    (j) mˈɔːdnt (m oo1 d n t)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mordant \Mor"dant\, a. [F., p. pr. of mordere to bite; L.
   mordere. See {Morsel}.]
   1. Biting; caustic; sarcastic; keen; severe.
    [1913 Webster]
 
   2. (Dyeing & Calico Printing) Serving to fix colors.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mordant \Mor"dant\, n. [F., originally, biting.]
   1. Any corroding substance used in etching.
    [1913 Webster]
 
   2. (Dyeing & Calico Printing) Any substance, as alum or
    copperas, which, having a twofold attraction for organic
    fibers and coloring matter, serves as a bond of union, and
    thus gives fixity to, or bites in, the dyes.
    [1913 Webster]
 
   3. (Gilding) Any sticky matter by which the gold leaf is made
    to adhere.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mordant \Mor"dant\, v. t. [imp. & p. p. {Mordanted}; p. pr. &
   vb. n. {Mordanting}.]
   To subject to the action of, or imbue with, a mordant; as, to
   mordant goods for dyeing.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mordant
   adj 1: harshly ironic or sinister; "black humor"; "a grim joke";
       "grim laughter"; "fun ranging from slapstick clowning ...
       to savage mordant wit" [syn: {black}, {grim}, {mordant}]
   2: of a substance, especially a strong acid; capable of
     destroying or eating away by chemical action [syn: {caustic},
     {corrosive}, {erosive}, {vitriolic}, {mordant}]
   n 1: a substance used to treat leather or other materials before
      dyeing; aids in dyeing process

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top