ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-deponent-

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: deponent, *deponent*
English-Thai: Longdo Dictionary
deponent(n ) ผู้ให้ถ้อยคำเป็นพยาน เช่น In ensuring that the deponent's evidence is recorded in full, the court or the examiner may permit it to be recorded on audiotape.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deponentadj. เกี่ยวกับคำกริยาผิดรูป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deponentผู้ให้การเป็นพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deponent (n ) ผู้ให้ถ้อยคำ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deponent (n) dˈɪpˈounənt (d i1 p ou1 n @ n t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deponent \De*po"nent\, n. [L. deponenes, -entis, laying down.
   See {Depone}, v. t.]
   1. (Law) One who deposes or testifies under oath; one who
    gives evidence; usually, one who testifies in writing.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gr. & Lat. Gram.) A deponent verb.
 
   Syn: {Deponent}, {Affiant}.
 
   Usage: These are legal terms describing a person who makes a
      written declaration under oath, with a view to
      establish certain facts. An affiant is one who makes
      an affidavit, or declaration under oath, in order to
      establish the truth of what he says. A deponenet is
      one who makes a deposition, or gives written testimony
      under oath, to be used in the trial of some case
      before a court of justice. See under {Deposition}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deponent \De*po"nent\, a. [L. deponens, -entis, laying down (its
   proper passive meaning), p. pr. of deponere: cf. F.
   d['e]ponent. See {Depone}.] (Gram.)
   Having a passive form with an active meaning, as certain
   latin and Greek verbs.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deponent
   n 1: a person who testifies or gives a deposition [syn:
      {testifier}, {deponent}, {deposer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top