ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-critique-

K R AH0 T IY1 K   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: critique, *critique*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
critique[N] บทวิจารณ์, See also: ข้อเขียนที่วิจารณ์ประเด็นต่างๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
critique(คริทิด') {critiqued,critiquing,critiques} n. บทวิจารณ์,บทวิจารณ์สั้น ๆ ,วิธีการวิจารณ์. vt. วิจารณ์,วิเคราะห์

English-Thai: Nontri Dictionary
critique(n) บทวิจารณ์,คำวิจารณ์,ศิลปะแห่งการวิจารณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ever want me to read anything, I could critique it for you.ถึงแม้ฉันจะเคยอ่านเรื่องอะไร ฉันน่าจะลงคอลั่มบทวิจารณ์ให้เธอได้ Pilot (2008)
Before you critique others, you could use some studying yourself.ก่อนที่จะแนะนำคนอื่น นายก็ต้องหัดศึกษามาให้พอก่อน Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Remember this is? Kant Critique of Pure its Cause.จำนี่ได้ไหม ข้อวิพากษ์ของคานท์ว่าด้วยเหตุผลบริสุทธิ์ Astro Boy (2009)
And critique it and give it to your publisher.แล้วก็วิจารณ์และส่งให้สำนักพิมพ์ A Dance with Death (2012)
That's not quite the artistic critique I was going for.นั่นไม่ใช่คำวิจารณ์เชิงศิลป์ที่ฉันอยากฟัง Snowden (2016)
RYUICHI MORIGUCHI'S CRITIQUE 3.0(วิจารณ์ 3.0 โดยโมริงุจิ ริวอิจิ) Disbanded (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
critiqueYou can critique it all you want and it won't change a thing. It's over.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บทวิจารณ์[N] critique, See also: criticism, Example: เมื่อเขาเขียนบทวิจารณ์การเมืองเขาจะมีความคิดที่ค่อนข้างรุนแรง, Count unit: บท, Thai definition: ส่วนที่เป็นการประเมินค่าหรือตัดสินงานนั้นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้ายแรงมาก[adj.] (rāiraēng māk) EN: critical   FR: critique

CMU English Pronouncing Dictionary
CRITIQUE K R AH0 T IY1 K
CRITIQUE K R IH0 T IY1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
critique (n) krˈɪtˈiːk (k r i1 t ii1 k)

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Critique \Cri*tique"\ (kr[i^]*t[=e]k"), n. [F. critique, f., fr.
   Gr. kritikh` (sc. te`chnh) the critical art, from kritiko`s.
   See {Critic}.]
   [1913 Webster]
   1. The art of criticism. [Written also {critic}.] [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. A critical examination or estimate of a work of literature
    or art; a critical dissertation or essay; a careful and
    thorough analysis of any subject; a criticism; as, Kant's
    "Critique of Pure Reason."
    [1913 Webster]
 
       I should as soon expect to see a critique on the
       poesy of a ring as on the inscription of a medal.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. A critic; one who criticises. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A question among critiques in the ages to come.
                          --Bp. Lincoln.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Critique \Cri*tique"\, v. t. [Cf. {Critic}, v.]
   To criticise or pass judgment upon. [Obs.] --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 critique
   n 1: an essay or article that gives a critical evaluation (as of
      a book or play) [syn: {review}, {critique}, {critical
      review}, {review article}]
   2: a serious examination and judgment of something;
     "constructive criticism is always appreciated" [syn:
     {criticism}, {critique}]
   v 1: appraise critically; "She reviews books for the New York
      Times"; "Please critique this performance" [syn: {review},
      {critique}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 critique /kʀitik/ 
  review

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 critique /kʀitik/ 
  critic

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 critique /kʀitik/ 
  critical

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top