ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-cosmopolitan-

K AA2 Z M AH0 P AA1 L AH0 T AH0 N   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cosmopolitan, *cosmopolitan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cosmopolitan[ADJ] ซึ่งท่องเที่ยวไปทั่วโลก, See also: ซึ่งคุ้นเคยกับหลายประเทศหลายวัฒนธรรม
cosmopolitan[ADJ] ซึ่งประกอบด้วยหลายชาติ, Syn. international, metropolitan
cosmopolitan[ADJ] ซึ่งมีความรู้และได้รับการขัดเกลา
cosmopolitan[ADJ] ซึ่งไม่มีอคติ
cosmopolitan[N] บุคคลซึ่งเดินทางไปทั่วโลก, Syn. cosmopolite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cosmopolitan(คอซมะพอล'ลิเทิน) adj. เกี่ยวกับโลกทั้งหมด,เกี่ยวกับสากลนิยม,ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกหรือทุกหนทุกแห่ง,ซึ่งประกอบด้วยหลายชาติหลายภาษา,ซึ่งไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด,เกี่ยวกับพลเมืองโลก n. ผู้ที่ไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด, See also: cosmopo

English-Thai: Nontri Dictionary
cosmopolitan(adj) เกี่ยวกับสากลนิยม,ทั่วโลก,ซึ่งมีอยู่ทั่วโลก
cosmopolitan(n) พลเมืองโลก,ความเป็นสากล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cosmopolitanพบทั่วโลก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No single daughter of mine is going to New York City representing the great state of Mississippi without a proper cosmopolitan wardrobe.ลูกสาวคนเดียวของแม่ จะไปถึงนิวยอร์ก เป็นหน้าเป็นตาให้ชาวรัฐมิสซิสซิปปี้ ก็ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องหน่อย The Help (2011)
And I read in Cosmopolitan magazine toda... Well, I skimmed it.แล้ววันนี้ฉันอ่านนิตยสารCosmopolitanมา แค่ดูเฉยๆนะ Something Borrowed (2011)
She came to New York, she envisioned it, and just like that... she applied for a job at Cosmopolitan magazine.เธอมานิวยอร์ค เธอเห็นภาพของมัน และ ก็แค่เหมือนกับ.. เธอไปสมัครงานที่ นิตยสารคอสโมโพลิแทน American Hustle (2013)
Unfortunately this is not a Bette Midler Concert, we'll not be serving Cosmopolitan and Baked Alaskaน่าเสียดาย ที่เราไม่ได้อยู่ในคอนเสิร์ต พี่เบน ชลาทิศ แต่เรามาตีกลอง Whiplash (2014)
No. Blowjob shots for the ladies, and a cosmopolitan for each of the guys.ไม่ ช็อตบ๊วบจู๋สำหรับสาวๆ The Guest (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cosmopolitanThe journalist is what you call a cosmopolitan.

CMU English Pronouncing Dictionary
COSMOPOLITAN K AA2 Z M AH0 P AA1 L AH0 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cosmopolitan (n) kˌɒzməpˈɒlɪtən (k o2 z m @ p o1 l i t @ n)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cosmopolitan \Cos`mo*pol"i*tan\, Cosmopolite \Cos*mop"o*lite\,
   a.
   1. Having no fixed residence; at home in any place; free from
    local attachments or prejudices; not provincial; liberal.
    [1913 Webster]
 
       In other countries taste is perphaps too exclusively
       national, in Germany it is certainly too
       cosmopolite.             --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   2. Common everywhere; widely spread; found in all parts of
    the world.
    [1913 Webster]
 
       The Cheiroptera are cosmopolitan.   --R. Owen.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cosmopolitan \Cos`mo*pol"i*tan\ (-p?l"?-tan), Cosmopolite
 \Cos*mop"o*lite\ (k?z-m?p"?-l?t), n. [Gr. kosmopoli`ths; ko`smos
   the world + poli`ths citizen, po`lis city: cf. F.
   cosmopolitain, cosmopolite.]
   One who has no fixed residence, or who is at home in every
   place; a citizen of the world.
   [1913 Webster] Cosmopolitan

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cosmopolitan
   adj 1: growing or occurring in many parts of the world; "a
       cosmopolitan herb"; "cosmopolitan in distribution" [syn:
       {cosmopolitan}, {widely distributed}] [ant: {endemic}]
   2: composed of people from or at home in many parts of the
     world; especially not provincial in attitudes or interests;
     "his cosmopolitan benevolence impartially extended to all
     races and to all creeds"- T.B. Macaulay; "the ancient and
     cosmopolitan societies of Syria and Egypt"; "that queer,
     cosmopolitan, rather sinister crowd found around the
     Marseilles docks" [ant: {provincial}]
   3: of worldwide scope or applicability; "an issue of
     cosmopolitan import"; "the shrewdest political and ecumenical
     comment of our time"- Christopher Morley; "universal
     experience" [syn: {cosmopolitan}, {ecumenical},
     {oecumenical}, {general}, {universal}, {worldwide}, {world-
     wide}]
   n 1: a sophisticated person who has travelled in many countries
      [syn: {cosmopolitan}, {cosmopolite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top