Search result for

-broadly-

B R AO1 D L IY0   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: broadly, *broadly*
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broadly(adv) อย่างกว้างขวาง, See also: อย่างแพร่หลาย, Syn. extensively, largely, widely

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now the dump sites are far apart, but broadly similar, near trading estates.ทีนี้ตรงสถานที่ทิ้งศพห่างกันไกลลิบตา แต่ทิ้งในที่โล่งเหมือนกัน ใกล้กับอสังหาริมทรัพย์ Episode #1.4 (2010)
Yeah, you, you're a detective, broadly speaking. Got a theory?นายนั่นแหละ คุณเป็นนักสืบแล้ว มีทฤษฎีอะไรมั้ย? The Sign of Three (2014)
A change in any of them affects the climate in ways that are broadly predictable.การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของพวกเขา ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ ในรูปแบบที่เป็นที่คาดการณ์ในวงกว้าง คดเคี้ยวเพื่อนของฉัน The World Set Free (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
broadlyBroadly speaking, dogs are more faithful than cats.
broadlyHe grinned broadly at us.
broadlyWell, broadly speaking that's right.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างกว้างขวาง(adv) widely, See also: broadly, Syn. อย่างมากมาย, Ant. อย่างจำกัด, Example: มีการใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย
เผล่(adv) broadly, See also: widely, expansively, Example: ดวงนั่งยิ้มเผล่ให้พี่ตุ่มถ่ายรูปอย่างมีความสุข, Thai Definition: อาการที่ยิ้มอย่างกระหยิ่มอิ่มใจ, อาการที่ยิ้มมากๆ
เผล่(adv) broadly, See also: widely, expansively, Example: เขาเดินยิ้มเผล่ขึ้นมากราบแม่ที่ตักด้วยกิริยาละมุนละไม, Thai Definition: อาการที่ยิ้มอย่างกระหยิ่มอิ่มใจ
แต้(adv) broadly, See also: cheerfully, happily, joyfully, Syn. แป้น, Example: พอรู้ว่าสอบผ่านเขาก็นั่งยิ้มแต้ทั้งวัน
แฉ่ง(adv) broadly, See also: cheerfully, pleasantly, Syn. เบิกบาน, Example: แม่ยิ้มแฉ่งหลังจากทราบข่าวดีว่าพ่อจะกลับมาในไม่ช้า
กว้าง(adv) widely, See also: broadly, Example: ในการมองชนบทไทยควรจะมองให้กว้าง เพราะเป็นแหล่งชนบทที่สำคัญของโลกที่เราหลงลืมกันไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉ่ง[chaeng] (adv) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly
ในวงกว้าง[nai wong kwāng] (adv) EN: broadly ; widely  FR: largement
แป้น[paen] (adj) EN: joyfully ; beaming with joy ; merrily ; broadly
แสยะ[sayae] (v) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully  FR: forcer un sourire
แต้[tāe] (adv) EN: broadly ; cheerfully ; all over
ยิ้มกว้าง[yim kwāng] (v, exp) EN: smile broadly ; give a broad smile
ยิ้มแป้น[yim paen] (v, exp) EN: smile broadly ; give a broad smile ; grin

CMU English Pronouncing Dictionary
BROADLY B R AO1 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
broadly (a) brˈɔːdliː (b r oo1 d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ganz allgemein {adv} | ganz allgemein gesprochenbroadly | broadly spoken [Add to Longdo]
breit gefächertbroadly based [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どん[don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
にたり[nitari] (adv-to) smirkingly; smugly; broadly [Add to Longdo]
ニヤつく;にやつく[niya tsuku ; niyatsuku] (v5k) (See にやにや) to smirk; to grin broadly [Add to Longdo]
ニヤリ;にやり[niyari ; niyari] (adv,adv-to) (on-mim) broadly grinning [Add to Longdo]
軒平瓦[のきひらがわら, nokihiragawara] (n) (See 平瓦,瓦当) eave-end roof tile (comprising a broadly concave tile and near-rectangular decorative cap) [Add to Longdo]
綻びる[ほころびる, hokorobiru] (v1,vi) (1) to come apart at the seams; to be ripped; to be torn; (2) (See 綻ぶ・ほころぶ・1) to begin to open; to begin to bloom; (3) (See 綻ぶ・ほころぶ・2) to smile broadly; to break into a smile; (P) [Add to Longdo]
綻ぶ[ほころぶ, hokorobu] (v5b) (1) to begin to open; to come out; (2) to smile broadly; (3) to come apart at the seams (clothes) [Add to Longdo]
破顔一笑[はがんいっしょう, hagan'isshou] (n,vs) smiling broadly [Add to Longdo]
哄然[こうぜん, kouzen] (adv-to,adj-t) (laugh) broadly; (laugh) loudly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Broadly \Broad"ly\, adv.
   In a broad manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 broadly
   adv 1: without regard to specific details or exceptions; "he
       interprets the law broadly" [syn: {broadly}, {loosely},
       {broadly speaking}, {generally}] [ant: {narrowly}]
   2: in a wide fashion; "he smiled broadly"

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top