ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-betting-

B EH1 T IH0 NG   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: betting, *betting*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
betting[ADJ] การพนัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bettingการขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You spic slobs still betting Yankees?คุณ slobs Spic ยังคงเดิมพันแยงกี้? The Godfather (1972)
Now, we'll have to wait for the lab results, of course but what's the betting he's oozing Tubocurarine?ตอนนี้ เราต้องรอผลจากห้องวิจัย แน่นอน... ...แต่เขาพนันอะไรเพื่อ ซี้ดยาเทอร์โบเคอร์เรนนะ? Basic Instinct (1992)
You know, when I was back in Squirrel Hill I started betting my friends 50 bucks each that someday I'd win an Oscar.ที่บ้านเกิดฉัน.. ฉันพนันกับเพื่อนไว้ 50 เหรียญ ว่าซักวัน ฉันจะได้รับตุ๊กตาทอง The Bodyguard (1992)
There was much betting and people went in and out of the room under the kerosene lamps.วงเดิมพันสูงขึ้น มีคนเดินเข้าและเดินออกจากห้อง ภายใต้แสงตะเกียงน้ำมันก๊าด The Old Man and the Sea (1999)
No, I'm betting it's military.ไม่, ฉันคิดว่ามันขโมยมา Underworld (2003)
- Oh, wait. Are we betting here?เอาสิ พนันกันใหมล่ะ? Latter Days (2003)
Betting against my mother is not a gamble.พนันกับแม่ของตนเอง มันถือเป็นการพนันสักหน่อย Mulan 2: The Final War (2004)
They have sports betting in vegas. March Madness.ไปพนันผลกีฬาที่เวกัสก็ได้ ผลบาสฯ ไง Primer (2004)
Sir, you must know you're betting against the market.คุณต้องเข้าใจว่า คุณกำลังเดิมพันในทิศทาง ที่ตรงข้ามกับกระแสตลาดหุ้นนะครับ Casino Royale (2006)
Instead, somebody lost over $ 1 00 million betting the wrong way.แต่ตอนนี้คงมีใครบางคนขาดทุนร่วมร้อยล้านดอลลาร์ เพราะเลือกเดิมพันผิดข้าง Casino Royale (2006)
Who were you betting on?คุณไปเล่นพนันเหรอ? Firewall (2006)
Were youguys betting on me?พวกใช้ฉันพนันกัน? Fly, Daddy, Fly (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bettingHe cleaned out his saving on betting.
bettingI really enjoyed betting in Las Vegas.

CMU English Pronouncing Dictionary
BETTING B EH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
betting (v) bˈɛtɪŋ (b e1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wettbüro {n}betting office [Add to Longdo]
Wettschein {m}betting slip [Add to Longdo]
Wettzettel {m} | Wettzettel {pl}betting slip | betting slips [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bet \Bet\, v. t. [imp. & p. p. {Bet}, {Betted}; p. pr. & vb. n.
   {Betting}.]
   To stake or pledge upon the event of a contingent issue; to
   wager.
   [1913 Webster]
 
      John a Gaunt loved him well, and betted much money on
      his head.                --Shak.
   [1913 Webster]
 
      I'll bet you two to one I'll make him do it. --O. W.
                          Holmes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 betting
   adj 1: preoccupied with the pursuit of pleasure and especially
       games of chance; "led a dissipated life"; "a betting
       man"; "a card-playing son of a bitch"; "a gambling fool";
       "sporting gents and their ladies" [syn: {dissipated},
       {betting}, {card-playing}, {sporting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top