ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-altostratus-

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: altostratus, *altostratus*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altostratus(แอลดทสเทร' ทัส) n., (pl. -tus) ชั้นเมฆที่มีควสมสูงในระดับ 8,000-20,000 ฟุต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altostratusเมฆแอลโตสเตรตัส (อส. - As) [อุตุนิยมวิทยา]
altostratusอัลโตสเตตัส, แผ่นเมฆหนามีสีเทาหรือสีเทาแกมน้ำเงิน ก่อตัวอัดแน่นที่ความสูง 3,000-7,500 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมฆอัลโตสเตรตัส[n.] (mēk altōsatrētas) EN: altostratus   FR: altostratus [m]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 altostratus \altostratus\, Alto-stratus \Al`to-stra"tus\, n. [L.
   altus high + L. & E. stratus.] (Meteor.)
   A cloud formation similar to cirro-stratus, but heavier and
   at a lower level; a stratus cloud at an intermediate altitude
   of 2 or 3 miles.
   [Webster 1913 Suppl. + WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 altostratus
   n 1: a stratus cloud at an intermediate altitude of 2 or 3 miles
      [syn: {altostratus}, {altostratus cloud}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top