ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-abacus-

AE1 B AH0 K AH0 S   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abacus, *abacus*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abacus[N] ลูกคิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abacus(แอบ'บะเคิส, อะแบค'เคิส) (pl. abacuses, abaci) ลูกคิด, Syn. counting board)

English-Thai: Nontri Dictionary
abacus(n) ลูกคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abacusแป้นหัวเสา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abacusลูกคิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abacusลูกคิด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm surprised I don't find an abacus in here.ฉันประหลาดใจที่ฉันจะไม่พบลูกคิดในที่นี่ Death Race 2 (2010)
Ah, yes, that the sound of the abacus clacking?เสียงลูกคิดกระทบกันใช่ไหม Two Minutes to Midnight (2010)
But the abacus is your responsibility.แต่ลูกคิดเป็นความรับผิดชอบของคุณ Middle Man (2010)
Look, I bet that this is the only abacus on Terra Nova.ฉันพนันได้เลยว่า มันเป็นลูกคิด อันเดียวในเทรรา โนวา Within (2011)
Guy is an abacus of crazy.ผู้ชายคนนี้มันบ้า Rise of the Villains: Mommy's Little Monster (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกคิด[n.] (lūkkhit) EN: abacus   FR: abaque [m] ; boulier (compteur) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABACUS AE1 B AH0 K AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abacus (n) ˈæbəkəs (a1 b @ k @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
算盘[suàn pán, ㄙㄨㄢˋ ㄆㄢˊ, / ] abacus, #24,966 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abacus \Ab"a*cus\ ([a^]b"[.a]*k[u^]s), n.; E. pl. {Abacuses}; L.
   pl. {Abaci} (-s[imac]). [L. abacus, abax, Gr. 'a`bax]
   1. A table or tray strewn with sand, anciently used for
    drawing, calculating, etc. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A calculating table or frame; an instrument for performing
    arithmetical calculations by balls sliding on wires, or
    counters in grooves, the lowest line representing units,
    the second line, tens, etc. It is still employed in China.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.)
    (a) The uppermost member or division of the capital of a
      column, immediately under the architrave. See
      {Column}.
    (b) A tablet, panel, or compartment in ornamented or
      mosaic work.
      [1913 Webster]
 
   4. A board, tray, or table, divided into perforated
    compartments, for holding cups, bottles, or the like; a
    kind of cupboard, buffet, or sideboard.
    [1913 Webster]
 
   {Abacus harmonicus} (Mus.), an ancient diagram showing the
    structure and disposition of the keys of an instrument.
    --Crabb.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abacus
   n 1: a tablet placed horizontally on top of the capital of a
      column as an aid in supporting the architrave
   2: a calculator that performs arithmetic functions by manually
     sliding counters on rods or in grooves

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 abacus
  1. abacus
  2. abacus; ball‐frame; counting‐frame
  3. abacus
  4. buffet

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 abacus /abakɵs/
  1. abacus
  2. abacus; ball‐frame; counting‐frame

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top