ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-汤匙

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 汤匙, -汤匙-, *汤匙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汤匙[tāng chí, ㄊㄤ ㄔˊ, / ] soup spoon; tablespoon, #25,178 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♫ The dish ran away with the spoon.[CN] 碟子跟汤匙跑掉了 Funny Face (1957)
-One?[CN] 一汤匙 All About Eve (1950)
You're fighting a swamp with a... teaspoon.[CN] 你在奋战沼泽 用... 一根汤匙 The Big Combo (1955)
# Just a spoonful of sugar helps the medicine go down[CN] 只要一汤匙糖就能帮助你把药喝下去 Mary Poppins (1964)
# That a spoonful of sugar[CN] 一汤匙糖可以 Mary Poppins (1964)
# For a spoonful of sugar helps the medicine go down[CN] 因为一汤匙糖能帮助你把药喝下去 Mary Poppins (1964)
Cream the shortening with sugar, then add a tablespoon of flour.[CN] 奶油,酥油加糖,然后加一大汤匙面粉 Sorry, Wrong Number (1948)
I suppose that means that I was born with a silver spoon, doesn't it?[CN] 所以这就表示我含着银汤匙出生,是吗? Raw Deal (1948)
# Just a spoonful of sugar helps the medicine go down[CN] 只要一汤匙糖能帮助你把药喝下去 Mary Poppins (1964)
-No, two, please.[CN] 不,两汤匙 All About Eve (1950)
Spoons?[CN] -汤匙? Far and Away (1992)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top