ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-极北-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 极北, *极北*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
极北[jí běi, ㄐㄧˊ ㄅㄟˇ, / ] extreme north [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nobody has had a better view of the changes to the Arctic Ocean than the people of Barrow, the most northerly town in Alaska.[CN] 没有人对北冰洋的变化比阿拉斯加 极北小镇巴罗的人们更清楚 On Thin Ice (2011)
Only the full moon, which never sets as far north as this, sheds any light into the darkness.[CN] 只有月亮在此极北之地从不落下 在黑暗中洒下些许光芒 The Last Frontier (2011)
This far north, the seasons change fast, the sun is rising higher and growing warmer with each passing day.[CN] 在极北之地,季节变化很快 每过一天太阳都升得更高也更温暖 The Last Frontier (2011)
It took me a year's planning to get to the Princess[CN] 为了得到王妃倾城 我用 了一年的时间 从极北之地走到王城 The Promise (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top