ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-尼姑-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 尼姑, *尼姑*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尼姑[ní gū, ㄋㄧˊ ㄍㄨ, ] Buddhist nun, #27,351 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To a nunnery. Go.[CN] 进尼姑庵去吧 去吧 Hamlet (1948)
So did I. I was taught by nuns.[CN] 我也是 我是被尼姑教出来的 Four Times that Night (1971)
- A nun![CN] - 一个尼姑 40 Carats (1973)
The nuns aren't what they used to be.[CN] 现在尼姑也今非昔比了 Four Times that Night (1971)
Go thy ways to a nunnery.[CN] 到尼姑庵去吧 Hamlet (1948)
-A sage decision by becoming a nun, I save on the dowry and she gets to find heaven.[CN] -明智的决定... 当尼姑好 我省下嫁妆 她会进天堂 Beautiful Antonia, First a Nun Then a Demon (1972)
Get thee to a nunnery! Farewell![CN] 你快点进尼姑庵去吧 快点去吧 再见 Hamlet (1948)
- You were a nun![CN] - 你是尼姑 The Girl with a Pistol (1968)
If not, what would you do among those nuns?[CN] 不安慰的话 你在尼姑群中会干出什么? Scent of a Woman (1974)
She told her parents she wanted to be a nun.[CN] 她跟她父母说她想当尼姑 Beautiful Antonia, First a Nun Then a Demon (1972)
A nun.[CN] 尼姑 Sex and the Single Girl (1964)
Get thee to a nunnery.[CN] 你到尼姑庵去吧 Hamlet (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top