ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-困難-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 困難, *困難*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
困难[kùn nan, ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢ˙, / ] (financial etc) difficulty; problem; issue, #947 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
困難[こんなん, konnan] (adj-na,n) difficulty; distress; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I see to problem families in the field.[CN] 我負責這個地區困難家庭的問題 It All Starts Today (1999)
The only difficulty is the land around the castle...[CN] 唯一的困難就是城堡周圍的土地 我的朋友 Pan Tadeusz: The Last Foray in Lithuania (1999)
I must admit, I am pretty hard to miss.[JA] 確かに 騙すのは困難だな Welcome to Murphytown (2016)
It's tough, eh?[CN] 這很困難,是嗎? It All Starts Today (1999)
And what aspect of regaining normalcy after losing someone... was the most difficult?[JA] 誰かを失った後に 正常性を回復するのは... 最も困難ことだった? The Discovery (2017)
There're full of obstacles in the way of getting scriptures[CN] 我哋四師徒今次取西經 可以講係困難重重 A Chinese Odyssey Part Two: Cinderella (1995)
It was a very difficult time for us as a family.[JA] 家族としてはとても 困難な時期でした Imminent Risk (2017)
She rolls with any punch that comes her way,"[JA] どんな困難にも対処出来るの After Porn Ends 2 (2017)
When my father's father's father had a difficult task to accomplish, he went to a certain place in the forest, lit a fire, and immersed himself in silent prayer.[CN] 每當我父親的父親的父親 要完成困難任務 他只要去到森林中的某個地方 燃起大火 Oh, Woe Is Me (1993)
32 pupils are hard enough.[CN] 我有32個學生,夠困難 It All Starts Today (1999)
Extracting his blue ass isn't gonna be easy.[JA] 青い尻を誘き出すことは 困難 The Siege of Murphytown (2016)
But we're not allowed to talk about them because it's so difficult to get people to use them in the first place.[JA] 黙っている まず使用が困難 After Porn Ends 2 (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
困難[こんなん, konnan] Schwierigkeit, Muehsal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top