ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-哗哗-

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 哗哗, *哗哗*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哗哗[huā huā, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄚ, / ] sound of gurgling water, #22,991 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you hear the sound of chips, ... you have the itch to bet[CN] 你看人家筹码哗哗的响 你就手痒痒 Heung gong chat sup sam (1974)
When night falls, there are all these strange noises.[CN] 一到晚上就听到哗哗 Crazy Stone (2006)
[CLATTERING][CN] [哗哗的响声] Infestation (2009)
He just eats you up with his eyes, because you're so beautiful.[CN] 你长得太美了 他看你看得口水哗哗直流 Where the Sidewalk Ends (1950)
It flushed, but the water kept coming to the top.[CN] 水哗哗冲,但水却不停地向上走。 Small Time Crooks (2000)
Then waved a fan over them[CN] 抹清凉油,上那哗哗 If You Are the One (2008)
"f..."[CN] "哗哗..." To Be and to Have (2002)
Those girls are all so troublesome.[CN] 哗哗的流啊 The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
Look, time is flying by.[CN] 看,时间都哗哗流走了. The Day I Became a Woman (2000)
Velcro! Stick together![CN] V V 哗哗是不吉利 Runaway Bride (1999)
- And Velcro? - Okay.[CN] V V 哗哗 Runaway Bride (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top