ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-一茶匙-

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 一茶匙, *一茶匙*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Doesn't need any more. - Just another spoonful.[CN] 不必再加 要多一茶匙 The Tiger and the Snow (2005)
We grind a lemon and add a teaspoonful.[CN] We grind a lemon and add a teaspoonful. 我们要把柠檬磨碎然后加入一茶匙 Small Crime (2008)
One teaspoon or two?[CN] 一茶匙還是兩茶匙 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
Depressing. itwouldbe likeateaspoon itwouldbe likeateaspoon each.[CN] 我们一人就吃了一茶匙 Make Some Magic Happen (2014)
Just a little teaspoon of this--[CN] 只要喝一茶匙这个... Littleman (2006)
One teaspoon of mud contains more than ten billion bacteria.[CN] 一茶匙的稠软泥 包含了100亿个细菌 Reef to Rainforest (2012)
One.[CN] 一茶匙 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
And a teaspoon of olive oil and we'll be done.[CN] 在来一茶匙的橄榄油 我们就做好了. The Incredibly True Adventure of Two Girls in Love (1995)
A teaspoon of neutron star would weigh 1 00 million tons.[CN] 一茶匙大小的中子星有一亿吨重 Supernovas (2010)
And my mama's secret is a cup of red wine and a teaspoon of sugar.[CN] 我母亲的秘密就是再加一杯红酒 一茶匙的糖 3 Days to Kill (2014)
Using a two-quart cast-iron cauldron... you add human blood, a teaspoon of red phosphorus, then garnish with human hair.[CN] 用一个两夸脱的铸铁香炉 向里面加入人血 一茶匙红磷 再配上人的头发 等它 The Book of Shadows (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top