ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-一时-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 一时, *一时*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一时[yī shí, ㄧ ㄕˊ, / ] a period of time; a while; for a short while; temporary; momentary; at the same time, #3,464 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The time has come when you must tell me that you have a wife and two adorable children, and this madness between us can't go on any longer.[CN] 是不是到了你该告诉我 你家里有老婆孩子的时候了 我们只不过是一时冲动 瞎胡闹 Notorious (1946)
Everyone should remember my mom as one of the greatest movie stars, but instead of becoming an actress, she wanted to become a singer just like me.[CN] 也许在各位的记忆里 我母亲 她是曾经红极一时的女演员 Episode #1.2 (2004)
She had quite a following.[CN] 一时间甚是风靡 Taki no shiraito (1933)
It used to be very popular.[CN] 曾经风糜一时 The Lady Vanishes (1938)
I came to tell you as quick as I could. A cop asked me if you were here.[CN] 我第一时间赶上来告诉你们 一个条子刚才问我你们在不在这里 T-Men (1947)
- I had a moment of weakness.[CN] - 我一时糊涂 For Whom the Bell Tolls (1943)
I was the victim of an aberration.[CN] 我只是一时失常 Blithe Spirit (1945)
Monday, same time.[CN] 星期一 同一时 Dédée d'Anvers (1948)
latitude 45... and have been hanging on to a half-submerged wing for hours... waiting to drown with half a dozen other stricken human beings... you're liable to forget you're a newspaperman for a moment.[CN] 在快沉的机翼上等候救援数小时 一心以为将葬身海底 一时忘了自己是记者 Foreign Correspondent (1940)
Crazy. You get all kinds of crazy ideas.[CN] 有时我就是会一时被冲昏头 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
But she dreamt only of escaping for a short time.[CN] 但只想能够侥幸一时 Taki no shiraito (1933)
Dreamed of this moment for days, now it's all come true.[CN] 我做梦都想到这一时刻 现在全都实现了 The Awful Truth (1937)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top