ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-一日-

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 一日, *一日*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
一日[ついたち, tsuitachi] (n) วันที่หนึ่งของเดือน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
一日[ついたち, tsuitachi] Thai: วันที่หนึ่งของเดือน English: first day of month
一日[いちにち, ichinichi] Thai: หนึ่งวัน English: one day

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"100% virtue and three square meals a day!"[CN] 美德和一日三餐 Design for Living (1933)
I just don't like anybody running out on me twice in the same day.[JA] 一日に二度も 人に逃げられるのは嫌なの Kansas City Confidential (1952)
Sometimes one day and sometimes one year.[JA] 一日だったり... 一年だったり Scarlet Street (1945)
Immorality may be fun, but not fun enough... to take the place of 100% virtue and three square meals a day![CN] 不道德的行为或许很刺激 但也不能取代 美德和一日三餐 Design for Living (1933)
You can't imagine. I'd like to do whatever I liked, the whole day long.[JA] あなたには想像できないわ 一日中なんでも好きなことをするのよ! Roman Holiday (1953)
But someday I'll try it again.[CN] But someday I'll try it again. 不行,先生,办不到 不过有朝一日我会再试一次 Strange Cargo (1940)
In fact, when I paint I never think of the money.[JA] 僕にとって 絵が最高の楽しみさ 一日中 描きたいくらいさ Scarlet Street (1945)
Immortality may be fun... but it's not fun enough to take the place of 100% virtue... and three square meals a day."'[CN] 不道德的行为或许很刺激 但也不能取代美德 和一日三餐 Design for Living (1933)
Three square meals a day... and Bassington exits.[CN] 一日三餐 巴星顿下 Design for Living (1933)
Since June 11 this year, when the first negotiation...[CN] 自從今年六月十一日, 我們兩個公司之間... Grand Hotel (1932)
You've spent the whole day doing things I've always wanted to. Why?[JA] 私のやりたかったことに 一日中つきあってくれたのは なぜ? Roman Holiday (1953)
Live dangerously, take the whole day.[JA] ハデに行こうよ 丸一日使って Roman Holiday (1953)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一日[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] 1.(Tag e.Monats), ein_Tag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top