ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-フーリガン-

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: フーリガン, *フーリガン*
Japanese-English: EDICT Dictionary
フーリガン[, fu-rigan] (n) hooligan [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That doesn't sound viral to me at all, sports fans![JA] ウィルスと思えない フーリガンだよ... World War Z (2013)
You little hooligans! You're being morbid.[JA] チビのフーリガンめ! あなた疲れてるのよ Fearful Pranks Ensue (2013)
Does your cousin still hang around with hooligans?[JA] 従弟はまだフーリガンと つるんでるか? A.C.A.B. - All Cops Are Bastards (2012)
How's your brother going to blend in with football hooligans?[JA] どうやってあんたの弟を フーリガンに紛れ込ますんだ? The Brothers Grimsby (2016)
It's an old Arcadia hooligan tradition.[JA] 古きアルカディア、 フーリガンの伝統だ Revelation (2014)
When a drunk Romanian or a fucking hooligan insults you, he's insulting the State and you should arrest him.[JA] 酔ったルーマニア人か フーリガンに侮辱されたら 国を侮辱したも同然 逮捕するべきだ A.C.A.B. - All Cops Are Bastards (2012)
That kid. Such a little Hooligan.[JA] あの子は 小さなフーリガンのようだ A House Divided (2014)
Police in Cherry Hill, New Jersey, have just arrested a gang of hooligans who are suspected of terrorizing numerous strip malls and convenience stores.[JA] チェリーヒル警察は フーリガンギャングを逮捕 多数の商店を 襲撃した容疑です Harold & Kumar Go to White Castle (2004)
On the other hand, rugby is a hooligan's game played by gentlemen.[JA] 一方ラグビーは紳士がやる フーリガンのゲームだ Invictus (2009)
It's a gentlemen's game played by hooligans.[JA] フーリガンがやる 紳士のゲームだ Invictus (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top