ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-โพนทะนา-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โพนทะนา, *โพนทะนา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพนทะนา[V] defame, See also: condemn publicly, publicize, propagate, Syn. กระจายข่าว, แพร่ข่าว, ประจาน, ป่าวร้อง, Example: เขาถูกรัฐบาลโพนทะนาว่าเป็นศัตรูของชาติ, Thai definition: พูดกล่าวโทษหรือติเตียนท่านต่อหน้าผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โพนทะนาก. กล่าวโทษ, ติเตียน, พูดกล่าวโทษท่านต่อหน้าผู้อื่น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Because that's what you tell everybody.- ก็แกเที่ยวโพนทะนาไปทั่ว Chuck Versus the Nemesis (2007)
♪ won't tell what I said ♪จะไม่ไปโพนทะนากับคนอื่นเรื่องสิ่งที่ฉันพูด Grave New World (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โพนทะนา[v.] (phōnthanā) EN: condemn publicly   FR: condamner publiquement

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top