ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*mimeograph*

M IH1 M IY0 AH0 G R AE2 F   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mimeograph, -mimeograph-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mimeograph[N] เครื่องโรเนียว, See also: เครื่องอัดสำเนาด้วยกระดาษไข
mimeograph[VT] อัดสำเนาจากกระดาษไข, Syn. copy, simulate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mimeograph(มิม'มีอะกราฟ) n. เครื่องอัดสำเนาด้วยกระดาษไข. vt. อัดสำเนา

English-Thai: Nontri Dictionary
mimeograph(n) เครื่องอัดสำเนา,เครื่องโรเนียว
mimeograph(vt) อัดสำเนา,ทำสำเนา,โรเนียว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mimeographเครื่องอัดสำเนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I ran it off myself on the Edison mimeograph machine.Ich habe es selbst auf dem Edison Mimeographen vervielfältigt. The Prophecy (1975)
The exact same caliber of the bullet that killed the Reich Protector.Standartenführer, im Schrank steht ein MimeographHangmen Also Die! (1943)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรเนียว[N] duplicator, See also: mimeograph, Example: คำบรรยายของผมยังไม่ได้พิมพ์โรเนียว, Thai definition: เครื่องพิมพ์สำเนาที่ใช้กระดาษไขเป็นแม่พิมพ์
กระดาษโรเนียว[N] duplicating paper, See also: mimeographing paper, Example: ครั้งนี้โรงพิมพ์สั่งซื้อกระดาษโรเนียวมาก, Count unit: แผ่น

CMU English Pronouncing Dictionary
MIMEOGRAPH    M IH1 M IY0 AH0 G R AE2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mimeograph    (v) mˈɪmɪəʳgraːf (m i1 m i@ g r aa f)
mimeographs    (v) mˈɪmɪəʳgraːfs (m i1 m i@ g r aa f s)
mimeographed    (v) mˈɪmɪəʳgraːft (m i1 m i@ g r aa f t)
mimeographing    (v) mˈɪmɪəʳgraːfɪŋ (m i1 m i@ g r aa f i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vervielfältigen | vervielfältigendto mimeograph | mimeographing [Add to Longdo]
vervielfältigtmimeographs [Add to Longdo]
vervielfältigtemimeographed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
がり版[がりばん, gariban] (n) mimeograph [Add to Longdo]
孔版[こうはん, kouhan] (n) mimeograph [Add to Longdo]
孔版印刷[こうはんいんさつ, kouhan'insatsu] (n) stencil printing; mimeographic printing [Add to Longdo]
謄写[とうしゃ, tousha] (n,vs) copy; transcription; mimeograph; photocopy [Add to Longdo]
謄写版[とうしゃばん, toushaban] (n) mimeograph; stencil [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
謄写版[とうしゃばん, toushaban] Mimeograph, Vervielfaeltigungsapparat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mimeograph \Mim"e*o*graph\, n. [Gr. ? to imitate + -graph.]
   A copying device that uses a stencil through which ink is
   pressed; it was invented by Edison.
 
   Syn: mimeo, mimeograph machine, Roneo.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mimeograph \mimeograph\ v. t.
   to make copies of using a mimeograph; as, She mimeographed
   the syllabus.
 
   Syn: mimeo.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top