ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*espalier*

EH0 S P AE1 L Y ER0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: espalier, -espalier-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
espalier[N] พันธุ์ไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่ถูกทำให้เลื้อยเกาะไปตามกำแพงรั้วหรือเส้นลวด, Syn. hedge, hedgerow

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grapevine drainage pattern; espalier drainage pattern; trellis drainage patternแบบรูปทางน้ำร้านเถาองุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
espalier drainage pattern; grapevine drainage pattern; trellis drainage patternแบบรูปทางน้ำร้านเถาองุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
trellis drainage pattern; espalier drainage pattern; grapevine drainage patternแบบรูปทางน้ำร้านเถาองุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Espaliersไม้ดัด [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
ESPALIER    EH0 S P AE1 L Y ER0
L'ESPALIER    L EH0 S P AE2 L IY0 EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
espalier    (n) ˈɪspˈælɪɛɪ (i1 s p a1 l i ei)
espaliers    (n) ˈɪspˈælɪɛɪz (i1 s p a1 l i ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spalier {n} | Spaliere {pl} | Spalier bildenespalier | espaliers | to line [Add to Longdo]
Spalierbaum {m} | Spalierbäume {pl}espalier tree; cordon | espalier trees [Add to Longdo]
Spalierobst {n}espalier fruit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Espalier \Es*pal"ier\, v. t. [imp. & p. p. {Espaliered}; p. pr.
   & vb. n. {Espaliering}.]
   To form an espalier of, or to protect by an espalier.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Espalier \Es*pal"ier\, n. [F. espalier, fr. It. spalliera, fr.
   spalla shoulder, the same word as F. ['e]paule. See
   {Epaulet}.] (Hort.)
   A railing or trellis upon which fruit trees or shrubs are
   trained, as upon a wall; a tree or row of trees so trained.
   [1913 Webster]
 
      And figs from standard and espalier join. --Pope.
   [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 espalier /ɛspalje/ 
  trellis

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top