ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*boredom.*

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: boredom., -boredom.-
Possible hiragana form: *ぼれどん.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His world was this closed, self-contained universe, hemmed in by observation posts from which soldiers kept watch, aiming at the prisoners, on occasion killing them out of boredom.โลกของพวกเขาถูกปิดลงแล้ว มีหอลาดตระเวน เฝ้าโดยนายทหาร Night and Fog (1956)
Boredom.ความเบื่อหน่าย Basic Instinct (1992)
Feelings of depersonalization and boredom.มีความรู้สึกไม่สนใจใครเลยและก็เบื่อหน่าย Charlie Bartlett (2007)
These are just simple observations. Natural side effects of chronic boredom.แค่สังเกตการณ์เอง ผลข้างเคียงจากความเบื่อสุดยอด Disturbia (2007)
We'd die of boredom.เราคงเบื่อตายก่อน Brave New World (2008)
I'm calling it on account of boredom.ชั้นว่ามันชักจะเป็นเรื่องน่าเบื่อแล้ว Chuck in Real Life (2008)
boredom.น่าเบื่อ Chuck Versus the Predator (2009)
- I'm gonna die of boredom.- ฉันจะตายเพราะเบื่อ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
The last thing Clark feels when he thinks about you is boredom.สิ่งสุดท้ายที่คล้ากจะนึกถึงเธอน่ะ คือความน่าเบื่อ Warrior (2010)
Tears of boredom.น้ำตาแห่งความเหนื่อยหน่ายต่างหาก Chromolume No. 7 (2010)
Three, boredom... but, you know, that never turns out well.สาม- - คือความเบื่ีอหน่าย... . Let the Right One In (2010)
Uh, I don't know. Um, boredom.เอ่อ ไม่รู้ซิ เพราะเซ็งๆมั้ง Under Control (2010)
Curiosity, boredom.ก็สงสัย เบื่อๆ Plan B (2010)
You saved me from boredom.คุณก็ช่วยฉันไม่ให้เบื่อค่ะ Episode #1.9 (2010)
She just came back to work. She said she went to Japan to relieve boredom.เธอเพิ่งจะมาถึงเมื่อซักครู่นี่เอง เธอบอกว่าเธอไปสูดอากาศสดชื่นที่ญี่ปุ่นมาครับ Episode #1.9 (2010)
It's precision born out of tragic boredom.ความถูกต้องเที่ยงตรงที่เกิดขึ้นจาก ความเหนื่อยหน่ายที่น่าสลดใจ Ordinary People (2011)
(Lowered voice) Thank you for saving me from extreme boredom.ขอบคุณที่ช่วยผมออกมา จากความน่าเบื่อสุดๆ Endgame (2013)
The only threat is boredom.ภัยคุกคามเพียงอย่างเดียวคือความเบื่อหน่าย Betrayal (2013)
I'm a thousand years old. Call it boredom.ฉันอยู่มาเป็นพันปี ก็แค่เบื่อ Into the Wild (2013)
There ain't no greater exercise in boredom.ไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายมากนัก Beyond the Reach (2014)
Only thing I'll die of is boredom.ส่ิงเดียวที่จะทำให้ตายคือความเบื่อ A Wanted (Inhu)Man (2015)
I'd fight a hundred more wars for Galahdans to know boredom.ฉันรบปกป้องกาลาห์ดมา จนลืมเบื่อแล้ว Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boredom \Bore"dom\, n.
   1. The state of being bored, or pestered; a state of ennui.
    --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   2. The realm of bores; bores, collectively.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top