ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*absolute zero*

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: absolute zero, -absolute zero-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
absolute zeroศูนย์สัมบูรณ์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
absolute zeroศูนย์สัมบูรณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute zeroศูนย์สัมบูรณ์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
absolute zero temperatureอุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์, อุณหภูมิ 0 K หรือ -273  ํC ซึ่งตามทฤษฎีจลน์ พลังงานของอนุภาคทั้งระบบจะมีค่าเป็นศูนย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
absolute zeroศูนย์สัมบูรณ์, ศูนย์สัมบูรณ์ [ดาราศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
HOWEVER, IF I COOL THIS CRYSTAL DOWN TO VERY NEAR ABSOLUTE ZEROเจอร์เมเนียมของแข็ง พวกเขากำลังออกแบบมาเพื่อรับ ตะคุ่มของการสั่นสะเทือน Beyond the Darkness (2010)
Kiryu is equipped with a weapon called the Absolute-Zero Gun. It's very powerful.Kiriu wird mit der Absolute Zero-Waffe bestückt, einer speziellen Kanone, die durch den Ausstoß von Strahlen des absoluten Nullgrad-Punktes angreift. Godzilla Against MechaGodzilla (2002)
Absolute-zero means 273.15 degrees below zero. It emits light... of very low temperature. It smashes the atoms of the target.Absolute Zero stößt äußerst kalte Strahlen von Minus 273,15 Grad aus und zerstört damit Objekte bis auf ihre Atome Godzilla Against MechaGodzilla (2002)
Absolute-Zero, stand by.Absolute Zero startbereit! Godzilla Against MechaGodzilla (2002)
It might use the Absolute-Zero.Wenn er den Lock ausschaltet und Absolute Zero benutzt, sind wir verloren! Godzilla Against MechaGodzilla (2002)
Absolute-Zero stand by.Yashiro! Absolute Zero! Standby! Godzilla Against MechaGodzilla (2002)
Absolute-Zero stand by.Absolute Zero Standby! Godzilla Against MechaGodzilla (2002)
Absolute-Zero away!Absolute ZeroGodzilla Against MechaGodzilla (2002)
Shoot the Absolute-Zero!Feuer Absolute ZeroGodzilla Against MechaGodzilla (2002)
The Absolute-Zero is damaged.Schlechte Nachricht: Absolute Zero ist beschädigt! Godzilla Against MechaGodzilla (2002)
It lost an arm and its Absolute Zero system.Absolute Zero Waffe verloren. Godzilla: Tokyo S.O.S. (2003)
The Absolute Zero system. Is it repaired yet?Soweit bekannt ist, soll die Absolute Zero noch nicht repariert sein. Godzilla: Tokyo S.O.S. (2003)
As of now, it's hard to tell... when repairs to the Absolute Zero system will be complete.In der Tat. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Aussicht, dass die Absolute Zero repariert werden könnte. Godzilla: Tokyo S.O.S. (2003)
Well, what about the Absolute Zero?Professor Kanno! Was ist mit der Absolute ZeroGodzilla: Tokyo S.O.S. (2003)
Only carbon in that crystal form gives enough power.Der Verbindungskristall ist das Herzstück von Absolute Zero! So einfach kann man ihn nicht ersetzen. Godzilla: Tokyo S.O.S. (2003)
It can move without Absolute Zero.Kiriu kann auch ohne die Absolute Zero starten. Godzilla: Tokyo S.O.S. (2003)
We've loaded the Hyper Maser. We can use that instead of Absolute Zero.Wir haben anstelle der Absolute Zero eine Hyper-Maser-Unit eingebaut. Godzilla: Tokyo S.O.S. (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศูนย์สัมบูรณ์[N] absolute zero, See also: lowest temperature, Thai definition: อุณหภูมิที่ต่ำสุดตามทฤษฎี คือ อุณหภูมิศูนย์องศาเคลวิน (0 ํ K) หรือ -273.15 ํ ซ. หรือ -459.67 ํ ฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศูนย์สัมบูรณ์ [n. exp.] (sūn sambūn) EN: absolute zero   FR: zéro absolu [m]
อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์ [n. exp.] (unhaphūm sūn sambūn) EN: absolute zero temperature   FR: température absolue [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热力学温度[rè lì xué wēn dù, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, / ] thermodynamic temperature (temperature above absolute zero) [Add to Longdo]
热力学温标[rè lì xué wēn biāo, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, / ] thermodynamic temperature scale (in degrees Kelvin, measured above absolute zero) [Add to Longdo]
绝对零度[jué duì líng dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄥˊ ㄉㄨˋ, / ] absolute zero [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nullpunkt {m} | der absolute Nullpunktzero point; zero | absolute zero [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
絶対零度[ぜったいれいど, zettaireido] (n) absolute zero [Add to Longdo]
零度[れいど, reido] (n) zero; absolute zero (temp.); freezing point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zero \Ze"ro\, n.; pl. {Zeros}or {Zeroes}. [F. z['e]ro, from Ar.
   [,c]afrun, [,c]ifrun, empty, a cipher. Cf. {Cipher}.]
   [1913 Webster]
   1. (Arith.) A cipher; nothing; naught.
    [1913 Webster]
 
   2. The point from which the graduation of a scale, as of a
    thermometer, commences.
    [1913 Webster]
 
   Note: Zero in the Centigrade, or Celsius thermometer, and in
      the R['e]aumur thermometer, is at the point at which
      water congeals. The zero of the Fahrenheit thermometer
      is fixed at the point at which the mercury stands when
      immersed in a mixture of snow and common salt. In
      Wedgwood's pyrometer, the zero corresponds with
      1077[deg] on the Fahrenheit scale. See Illust. of
      {Thermometer}.
      [1913 Webster]
 
   3. Fig.: The lowest point; the point of exhaustion; as, his
    patience had nearly reached zero.
    [1913 Webster]
 
   {Absolute zero}. See under {Absolute}.
 
   {Zero method} (Physics), a method of comparing, or measuring,
    forces, electric currents, etc., by so opposing them that
    the pointer of an indicating apparatus, or the needle of a
    galvanometer, remains at, or is brought to, zero, as
    contrasted with methods in which the deflection is
    observed directly; -- called also {null method}.
 
   {Zero point}, the point indicating zero, or the commencement
    of a scale or reckoning.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Absolute \Ab"so*lute\, a. [L. absolutus, p. p. of absolvere: cf.
   F. absolu. See {Absolve}.]
   1. Loosed from any limitation or condition; uncontrolled;
    unrestricted; unconditional; as, absolute authority,
    monarchy, sovereignty, an absolute promise or command;
    absolute power; an absolute monarch.
    [1913 Webster]
 
   2. Complete in itself; perfect; consummate; faultless; as,
    absolute perfection; absolute beauty.
    [1913 Webster]
 
       So absolute she seems,
       And in herself complete.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Viewed apart from modifying influences or without
    comparison with other objects; actual; real; -- opposed to
    {relative} and {comparative}; as, absolute motion;
    absolute time or space.
    [1913 Webster]
 
   Note: Absolute rights and duties are such as pertain to man
      in a state of nature as contradistinguished from
      relative rights and duties, or such as pertain to him
      in his social relations.
      [1913 Webster]
 
   4. Loosed from, or unconnected by, dependence on any other
    being; self-existent; self-sufficing.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense God is called the Absolute by the Theist.
      The term is also applied by the Pantheist to the
      universe, or the total of all existence, as only
      capable of relations in its parts to each other and to
      the whole, and as dependent for its existence and its
      phenomena on its mutually depending forces and their
      laws.
      [1913 Webster]
 
   5. Capable of being thought or conceived by itself alone;
    unconditioned; non-relative.
    [1913 Webster]
 
   Note: It is in dispute among philosopher whether the term, in
      this sense, is not applied to a mere logical fiction or
      abstraction, or whether the absolute, as thus defined,
      can be known, as a reality, by the human intellect.
      [1913 Webster]
 
         To Cusa we can indeed articulately trace, word
         and thing, the recent philosophy of the absolute.
                          --Sir W.
                          Hamilton.
      [1913 Webster]
 
   6. Positive; clear; certain; not doubtful. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I am absolute 't was very Cloten.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Authoritative; peremptory. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The peddler stopped, and tapped her on the head,
       With absolute forefinger, brown and ringed. --Mrs.
                          Browning.
    [1913 Webster]
 
   8. (Chem.) Pure; unmixed; as, absolute alcohol.
    [1913 Webster]
 
   9. (Gram.) Not immediately dependent on the other parts of
    the sentence in government; as, the case absolute. See
    {Ablative absolute}, under {Ablative}.
    [1913 Webster]
 
   {Absolute curvature} (Geom.), that curvature of a curve of
    double curvature, which is measured in the osculating
    plane of the curve.
 
   {Absolute equation} (Astron.), the sum of the optic and
    eccentric equations.
 
   {Absolute space} (Physics), space considered without relation
    to material limits or objects.
 
   {Absolute terms}. (Alg.), such as are known, or which do not
    contain the unknown quantity. --Davies & Peck.
 
   {Absolute temperature} (Physics), the temperature as measured
    on a scale determined by certain general thermo-dynamic
    principles, and reckoned from the absolute zero.
 
   {Absolute zero} (Physics), the be ginning, or zero point, in
    the scale of absolute temperature. It is equivalent to
    -273[deg] centigrade or -459.4[deg] Fahrenheit.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Positive; peremptory; certain; unconditional; unlimited;
     unrestricted; unqualified; arbitrary; despotic;
     autocratic.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top