ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*フィラデルフィア*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: フィラデルフィア, -フィラデルフィア-
Japanese-English: EDICT Dictionary
フィラデルフィア[, firaderufia] (n) Philadelphia; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What I'm hearing out of Philly, it's not pretty.[JA] フィラデルフィアからの報告では 威力は 小さくないわ Snow Angels (2013)
To Philadelphia.[JA] - フィラデルフィア Everything in Its Right Place (2012)
You took a road trip with your father to watch the Houston Oilers play the Philadelphia Eagles.[JA] あなたは父親と遠征に行った ヒューストン・オイラーズと フィラデルフィア・イーグルスが対戦するのを見た Mors Praematura (2013)
You fellas are a long way from Philadelphia.[JA] フィラデルフィアとは遠いな Nebraska (2012)
Downtown Pittsburgh, Philly, Boston, Minneapolis, 15 minutes.[JA] ピッツバーグのダウンタウン, フィラデルフィア、 ボストン、ミネアポリスは15分だ The Next Three Days (2010)
Amanda hit the switch at an old aqueduct in downtown Philly.[JA] アマンダは、ここでスイッチを入れた フィラデルフィアの 古い導水橋だ Invisible Hand (2013)
I came all the way from Philadelphia.[JA] フィラデルフィアから はるばる来たのよ Edward Mordrake: Part 1 (2014)
Philly, Boston, Chicago, San Francisco.[JA] フィラデルフィア ボストン シカゴ サンフランシスコ... Jersey Boys (2014)
- Philly. Newark.[JA] フィラデルフィア World War Z (2013)
- In Philadelphia?[JA] - フィラデルフィアで? The Spectacular Now (2013)
Philadelphia.[JA] フィラデルフィア New Car Smell (2012)
I don't know if you remember me, but we grew up in the same neighborhood in Philly.[JA] 覚えてるかな... フィラデルフィアで近所だった Worlds Apart (2012)
- Phila-Philly.[JA] - フィ‐フィラデルフィア The Spectacular Now (2013)
Vanessa Watkins, buying a bus ticket to Philadelphia.[JA] ヴァネッサ・ワトキンスは フィラデルフィア行きのバスの切符を買った Reasonable Doubt (2013)
If I go, you, the girls, Tommy, have a place to stay.[JA] 協力しないと フィラデルフィアに― World War Z (2013)
You're from Philadelphia, Pennsylvania.[JA] 君はフィラデルフィア Nightcrawler (2014)
Baltimore and Philadelphia.[JA] ボルチモアとフィラデルフィア The Spectacular Now (2013)
You think I came all the way here from Philadelphia for this?[JA] フィラデルフィアから ─ 私が来た理由が こんな生活のため? Murder House (2011)
Yeah. All right. I grew up in South Phillie. .[JA] フィラデルフィアの南で育って Leather Bears (2013)
As a matter of fact, no. My name's John Constantine.[JA] ジョン・スコンスタンティン フィラデルフィア誌の調査員です The Darkness Beneath (2014)
We're bringing in talent from Boston, Philly, and D.C. this afternoon.[JA] 午後にはボストン フィラデルフィア ワシントンから人材が来る予定 Concordia (2011)
Welcome to Philadelphia![JA] フィラデルフィアにようこそ The Master (2012)
Who do we know in Philadelphia?[JA] フィラデルフィアに知り合いいる? The High Road (2012)
I'm hitching from Philadelphia, going out to L.A.[JA] フィラデルフィアからロスまで ヒッチハイクの途中よ Crossroads (1986)
Well, we're with the City of Philadelphia Police Department.[JA] フィラデルフィア警察の管轄内ですので The Master (2012)
Philadelphia. I just got back to my dad's house, and there were people in there.[JA] "フィラデルフィアの 父の自宅に着いたばかりですが" Cry Luison (2014)
What a welcome to Philadelphia.[JA] フィラデルフィア 最高だ The Master (2012)
I'm going to Philly. I have to stop the trigger.[JA] フィラデルフィアよ スイッチは押させないわ Invisible Hand (2013)
It'll take a half an hour to find out I call forwarded through Philadelphia.[JA] フィラデルフィア経由の電話と 解るまで30分はかかるが・・ Phone Booth (2002)
Out of your jurisdiction, across the city line in Philadelphia.[JA] 管轄外だ フィラデルフィアに逃げた Soylent Green (1973)
Unarching their course, somewhere heading to New York and Philadelphia.[JA] ニューヨークとフィラデルフィア方面に 向かっています Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Do you think they would be open to considering Philadelphia?[JA] フィラデルフィアを 考慮するかな? Chapter 10 (2013)
Her close friends and family are all back east in Philadelphia.[JA] 彼女の親しい友人や家族は フィラデルフィアの東部に戻っています Cheap Burgundy (2012)
Up until two years ago,Ed Didrikson was Eddie Russo from Philadelphia.[JA] 2年前まで エド・ディドリクソンは フィラデルフィア出身のエディ・ロッソだった Red Sauce (2009)
So, how are things in the City of Brotherly Love?[JA] フィラデルフィアの様子は? Chapter 1 (2013)
Start with a search in Philadelphia.[JA] まずはフィラデルフィアで調査してみろ The High Road (2012)
Pearson beaned Reiser in Philadelphia last month.[JA] ピアソンは先月フィラデルフィアで レイザーにビンボールを投げています。 Captain America: The First Avenger (2011)
Last fall I was offered a teaching job in Philadelphia. Angela wanted me to take it.[JA] 去年の秋 フィラデルフィアから誘いが Welcome to Westfield (2012)
We're not getting on a plane to Philly, are we?[JA] フィラデルフィアまで行けっての? The High Road (2012)
Philadelphia.[JA] フィラデルフィア Madrigal (2012)
I can't think about being in Philadelphia until the 17th.[JA] フィラデルフィアに行くのは 早くて17日です D.O.A. (1949)
/Flight Chairman /throughout West Beverly Hills.[JA] フィラデルフィアへようこそ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Okay, we'll next consider the Philadelphia Naval Shipyard.[JA] 次は フィラデルフィア海軍造船所 Chapter 4 (2013)
Philadelphia PD.[JA] フィラデルフィア市警 Two Hats (2012)
Boston, Philly, New York. We're screwed.[JA] ボストン フィラデルフィア ニューヨーク 我々はつぶされる Transcendence (2014)
We met on I-95 coming out of Philly.[JA] 俺達はフィラデルフィアから Nebraska (2012)
Philadelphia, Pennsylvania.[JA] フィラデルフィアからよ Tucker: The Man and His Dream (1988)
Ma'am, this is the City of Philadelphia Police Department.[JA] 奥様 ここはフィラデルフィア警察の管轄で The Master (2012)
You are definitely going to Philly.[JA] フィラデルフィアには 絶対行くんだ The Spectacular Now (2013)
- Yeah. Thank you. In Philadelphia.[JA] - うん ありがと フィラデルフィアなの The Spectacular Now (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top