ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

MD

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -MD-, *MD*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mixed this new MD for you.[JA] それより これ 僕があなたのために編集した 新しいMDです The Mamiya Brothers (2006)
Is the MD ready?[JA] MDまだですか? The Mamiya Brothers (2006)
I don't need MDs.[JA] (さおりの声) MDは いらないのよね The Mamiya Brothers (2006)
MDMA, ecstasy.[JA] 錠剤が一袋見つかってます MDMA・・・ Something Rotten in Redmund (2012)
Shall I lend you my MD player?[JA] 車内の時間つぶしに あの MDプレイヤー お貸ししましょうか? The Mamiya Brothers (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกลำดวน[n. exp.] (døklamdūan) EN: dok lamduan   FR: dok lamduan
เอเอ็มดี[TM] (Ē.Ēm.Dī.) EN: AMD   FR: AMD
ครหา[v.] (kharahā) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove   FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
กระวาน[n.] (krawān) EN: cardamom ; Camphor Seed ; Round Siam Cardamon ; Best Camdamon ; Clustered Cardamon ; Cambodian cardamom ; Siam cardamom   FR: cardamome [f]
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม[n. prop.] (Somdēt Phrajāo Songtham) EN: King Drondharm ; Somdet Phra Chao Songtham ; Phra Chao Songtham ; Somdet Phra Borommaracha I   

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top