ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飲-, *飲*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[飲, yǐn, ㄧㄣˇ] to swallow, to drink; a kind of drink
Radical: Decomposition: 飠 (shí ㄕˊ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] food,  Rank: 5,504

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饮食[yǐn shí, ㄧㄣˇ ㄕˊ, / ] food and drink, #4,014 [Add to Longdo]
[yǐn, ㄧㄣˇ, / ] drink, #4,231 [Add to Longdo]
饮料[yǐn liào, ㄧㄣˇ ㄌㄧㄠˋ, / ] drink; beverage, #4,409 [Add to Longdo]
餐饮[cān yǐn, ㄘㄢ ㄧㄣˇ, / ] repast, #6,305 [Add to Longdo]
饮用[yǐn yòng, ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ, / ] drink; drinking or drinkable (water), #8,582 [Add to Longdo]
饮水[yǐn shuǐ, ㄧㄣˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] drinking water, #8,710 [Add to Longdo]
饮酒[yǐn jiǔ, ㄧㄣˇ ㄐㄧㄡˇ, / ] to drink wine, #10,653 [Add to Longdo]
饮用水[yǐn yòng shuǐ, ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] drinking water; potable water, #13,237 [Add to Longdo]
饮品[yǐn pǐn, ㄧㄣˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] beverage, #18,160 [Add to Longdo]
饮茶[yǐn chá, ㄧㄣˇ ㄔㄚˊ, / ] to have tea and refreshments; dimsum lunch (Cantonese: yam cha), #21,318 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
酒運転[いんしゅうんてん, inshuunten] (n) การดื่มสุราขณะขับรถ หรือขับรถขณะมึนเมา
[いんしょく, inshoku] (n) การดื่มกิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
料水[いんりょうすい, inryousui, inryousui , inryousui] (n) น้ำดื่ม, น้ำกิน
みます[のみます, nomimasu, nomimasu , nomimasu] (vt ) ดื่ม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[のむ, nomu] Thai: ดื่ม ในภาษาญี่ปุ่นใช้กับการกินของเหลวหรือ การกลืนลงคอโดยไม่เคี้ยว

Japanese-English: EDICT Dictionary
ます[のます, nomasu] (v5s,vt) to make somebody drink [Add to Longdo]
ませる[のませる, nomaseru] (v1) to make somebody drink; to give someone a drink [Add to Longdo]
み;呑み[のみ, nomi] (n) (1) (abbr) drink; drinking; (2) spigot; tap (in a cask, etc.); (3) stock market bucketing; (4) bookmaking [Add to Longdo]
みかけ;み掛け;掛け[のみかけ, nomikake] (n,adj-no) partially consumed drink; partially consuming a drink [Add to Longdo]
みかける;み掛ける;掛ける[のみかける, nomikakeru] (v1,vt) to start to drink; to try to drink; to partially drink [Add to Longdo]
みで[のみで, nomide] (n) more than enough [Add to Longdo]
みやすい;み易い[のみやすい, nomiyasui] (adj-i) easy to drink; easy to swallow; quaffable [Add to Longdo]
みニケーション[のみニケーション, nomi nike-shon] (n) (from み and コミュニケーション) (See ノミュニケーション) communicating while drinking [Add to Longdo]
み屋;屋;飮み屋(oK);飮屋(oK)[のみや, nomiya] (n) bar; saloon [Add to Longdo]
み下す;下す(io);みくだす[のみくだす, nomikudasu] (v5s,vt) to swallow; to gulp down [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Will you have another cup of coffee?" "No, thank you."「もう一杯コーヒーをみませんか」「いいえけっこうです」
"Let's have a drink, shall we?" "Yes, let's."「一杯もうよ、ね」「うん、そうしよう」
"Are the drinks free?" "Only for ladies."み物は無料ですか」「ご婦人に限ってです」
"He'd like to have a coffee after work." "I would too."「彼は仕事のあとコーヒーをみたがっています」「私もです」
"My father doesn't drink." "Neither does my father."「僕の父は酒をみません」「私の父もなんです」 [M]
People under eighteen aren't supposed to buy alcoholic drinks.18歳以下の人はアルコールの入ったみ物を買ってはいけないことになっています。
Take medicine every hour.1時間毎に薬をむ。
The two lovers sat face to face, drinking tea.2人の恋人は差し向かいに座ってお茶をんでいた。
I couldn't drink both bottles, so I left one for you.2本もめなかったから、1本はあなたに残しておきました。
Please give him a dose of medicine every six hours.6時おきに彼に薬を一服ませてください。
Take this medicine every six hours.6時間ごとにこの薬をみなさい。
The medicine has to be taken every six hours.6時間ごとに薬をまなければなりません。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Drink[CN] 輸咗 Huan chang (1985)
Louisiana Flip, please.[CN] 路易斯安那料酒. Grand Hotel (1932)
When the work is finished, and I taste the mezcal,[JA] 一日の仕事を終えて メスカルをむ時 Barbecue (2017)
- Where's the Louisiana Flip?[CN] - 路易斯安那料酒哪去了? Grand Hotel (1932)
- Now, what are you boys drinking?[JA] さあ 何をむ? Sexy Rollercoasters (2017)
Vincent. Listen, let's hit a club later, yeah?[JA] 外でもう Salesmen Are Like Vampires (2017)
She used to take this pill, you know, and I got to figure out what it is.[JA] この薬をんでいたから 何の薬か調べないと Find This Thing We Need To (2017)
Can I have a snakebite, please? Classy. Thy...[JA] みんな み物はどう? The Widow Maker (2017)
You can hold your drink in your hand if you're not thirsty.[CN] 如果你不渴 就把料拿手裏 Ride the Pink Horse (1947)
A Louisiana Flip.[CN] 一杯路易斯安那料酒. Grand Hotel (1932)
- Louisiana Flip, sir?[CN] - 路易斯安那料酒(一種雞尾酒), 好嗎 ? Grand Hotel (1932)
- Louisiana Flip?[CN] - 路易斯安那料酒? Grand Hotel (1932)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
み水[のみみず, nomimizu] Trinkwasser [Add to Longdo]
[のむ, nomu] trinken [Add to Longdo]
[いんりょう, inryou] Getraenk [Add to Longdo]
料水[いんりょうすい, inryousui] Trinkwasser [Add to Longdo]
[のみもの, nomimono] Getraenk [Add to Longdo]
[いんしょく, inshoku] Essen_und_Trinken [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top