ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

雪糕

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雪糕-, *雪糕*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雪糕[xuě gāo, ㄒㄩㄝˇ ㄍㄠ, ] ice cream, #17,262 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You mean, things like having your hair cut, eating gelato?[CN] 就像你去剪发和吃雪糕吗 You mean, things like having your hair cut, eating gelato? Roman Holiday (1953)
Ifl were an ice cream salesman, I'd get fat.[CN] 要是我是个雪糕推销员 我会变胖的 The Naked City (1948)
Keep your nickel and buy yourself an ice-cream cone.[CN] 留着这硬币 自己买雪糕 Double Indemnity (1944)
We got some new clothes and ice-cream[CN] 又買新衣服,又吃雪糕 The Forbidden Past (1979)
Where are we going after the ice-cream?[CN] 媽咪,我們吃完雪糕去哪裏呀? The Forbidden Past (1979)
The others don't seem to be in the mood for ice cream.[CN] 其它人好像没有什么心情吃雪糕 Rope (1948)
Come to have ice-cream[CN] 吃雪糕 The Forbidden Past (1979)
- I'm getting an ice-cream.[CN] - 我正在得到雪糕 Rosemary's Baby (1968)
You should see the way Annie looks at her daughter - like she was a banana split.[CN] 你应该看看安妮看着她女儿的样子 ——就像她是一枝美味的香蕉船雪糕 Pocketful of Miracles (1961)
Oh, I wish you were a - an ice cream salesman or something.[CN] 真希望你是当雪糕 推销员或者其他的职业 The Naked City (1948)
You'd think there was going to be ice cream.[CN] 你还以为会有雪糕 Breakfast at Tiffany's (1961)
I'm sure you'd love some ice cream.[CN] 我想你一定喜欢雪糕 Stage Fright (1950)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top