ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

追跡プログラム

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -追跡プログラム-, *追跡プログラム*
Japanese-English: EDICT Dictionary
追跡プログラム[ついせきプログラム, tsuiseki puroguramu] (n) {comp} trace program [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We also found the tracking program you installed on Gonzalez's computer.[JA] ゴンザレスのPCの仕込んだ 追跡プログラムも見つかった Green Light (2015)
Maybe we should just call Saul's landline, trigger the voice activation, double-check our tracking program.[JA] ソールに電話して 声で起動する 追跡プログラムを 二重チェックするべきだな One Last Thing (2013)
The pill you took is part of a trace program.[JA] あのピルは追跡プログラム The Matrix (1999)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
追跡プログラム[ついせきプログラム, tsuiseki puroguramu] trace program [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top