ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

迟迟

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -迟迟-, *迟迟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迟迟[chí chí, ㄔˊ ㄔˊ, / ] late (with a task etc); slow, #9,150 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you want to be bribed from a delayed judgement?[CN] 迟迟未判,是不是想收钱吗? Hail the Judge (1994)
That's why they keep postponing the opening.[CN] 这也是为什么他们迟迟不开放的原因 Antitrust (2001)
Because there were so many dead that couldn't be gotten rid of, for days and days,[CN] 因为太多的死人 因此迟迟得不到清理 尸体围着毒气室被堆积起来 Shoah (1985)
But the storm did not pass.[CN] 但是这场大雪迟迟不停 Ravenous (1999)
The next day we have considerable trouble launching ourselves out of Juliaca station.[CN] 第二天,当我们要离开 胡利亚卡火车站时,遇到了大麻烦。 开往 库斯科 方向的列车迟迟没有动静。 Full Circle with Michael Palin (1997)
It was cold and the ship didn't come[CN] 天气非常冷而船又迟迟不来 Waikiki Brothers (2001)
Well, what's holding us up?[CN] 去 那为啥迟迟不动身? True Crime (1999)
What's taking so long, love?[CN] -怎么迟迟不出来? Hair (1979)
However, with no progress being made, and fearing the worst, We are going public now.[CN] 然而到现在迟迟未能破案 Bayside Shakedown (1998)
But if he didn't really love Elsa, why didn't he have her arrested before?[CN] 但如果他不是真的爱艾尔莎 But if he didn't really love Elsa, 为什么迟迟不让她被捉起来呢? why didn't he have her arrested before? Tea with Mussolini (1999)
Since Saeko is still single, why don't you marry her to Zaizen?[CN] 老公,既然佐枝子迟迟找不到对象 何不就让她嫁财前呢? The Great White Tower (1966)
Why hesitate and put off your answer?[CN] 为什么迟迟犹豫着不给人家答复呢? Brother (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top