ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

谢谢你们

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谢谢你们-, *谢谢你们*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Goodbye, and thank you for making me chairman.[CN] 并谢谢你们推举我做主席 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Thank you, Marjorie, Betty, Jane, all of you.[CN] 谢谢你们,马乔里,贝蒂,简,所有的你们 The Lodger (1944)
Oh, then thank you for your chivalry, gentlemen.[CN] 谢谢你们的侠义精神,先生们 The Palm Beach Story (1942)
Thank you, Leon. Thank you, masses.[CN] 谢谢莱昂 谢谢你们人民 Ninotchka (1939)
Thank you. Sit down.[CN] 各位,谢谢你们 你们可以坐下了 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Good-bye. Alfred![CN] 谢谢你们来看我们再见再见 Cavalcade (1933)
That's all. Thank you for helping us out here this morning.[CN] 就到这儿了 谢谢你们的帮助 The Dark Mirror (1946)
I thank you.[CN] 谢谢你们 The Best Years of Our Lives (1946)
I'm sorry,[CN] 谢谢你们 Taki no shiraito (1933)
-Thanks for dropping around.[CN] -谢谢你们的顺道来访 It's a Wonderful Life (1946)
Oh. Thank you.[CN] 谢谢你们 Blithe Spirit (1945)
Sit down please.[CN] 女士们,谢谢你们热情的欢迎 让我觉得,你们很欢迎我 The Punch Bowl (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top