ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

荷電

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -荷電-, *荷電*
Japanese-English: EDICT Dictionary
荷電[かでん, kaden] (n) electric charge [Add to Longdo]
荷電粒子[かでんりゅうし, kadenryuushi] (n) a charged particle [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He wrote an influential paper on the theoretical possibility of creating a sustained series of thermonuclear micro-explosions by beaming streams of charged heavy ions at a pellet of Deuterium Tritium propellant.[JA] そいつは熱核爆弾の 製造法を書いてる奴なんだ デューテリウムに荷電した鉄の ビームを当て起爆させるんだ Fast Times (2012)
...two triple-charged chemical grenades and a launcher.[JA] 3点荷電ケミカル手榴弾を 2つとランチャーを The Italian Job (2003)
It uses the basic magnetic force of a charged particle to measure the mass and relative concentration of atoms and molecules.[JA] 荷電粒子の磁気的作用から 分子固有の同位体元素の 分布を計測するの Lost & Found (2007)
Its electromagnetic field remains charged, just briefly, even after death.[JA] それの電磁場は、荷電を維持しておるのだ Source Code (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top