ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

粮票

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -粮票-, *粮票*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粮票[liáng piào, ㄌㄧㄤˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] coupons for food or grain used in a PRC economic program c. 1955-1993, #37,537 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn't know the hotel took food stamps.[CN] 我不知道这家饭店 肯收救济粮票 Lovewrecked (2005)
They must all write to their families to ask them to send food stamps.[CN] 动员大家,给家里写信, 要粮票,要炒面 The Ditch (2010)
Make sure you use the food coupons before they expire.[CN] 一定要在粮票过期前用掉 The Mirror (1997)
They will give you money for meals and food coupons[CN] 人家一给饭钱 二给粮票 Xu Mao and his Daughters (1981)
I bring a case of ration cards and you want them thrown in the river?[CN] 我带来一盒子的粮票 你让扔进河里? Oorlogswinter (2008)
I have a Work permit, grain coupons and money.[CN] 有工作证 粮票 还有钱 Under the Hawthorn Tree (2010)
I'll give you $250 worth of food stamps.[CN] (不, 我准备给你价值250的粮票) Postal (2007)
You receive the same food stamps as we, the ones you disdain and fight against.[CN] 你们和我们这些你们鄙视并与之斗争的人 一样可以拿到粮票 Sophie Scholl: The Final Days (2005)
Get you some food stamps.[CN] 买点粮票 Black Knight (2001)
- They're food stamps.[CN] - 是粮票 - 我很好,谢谢 In America (2002)
Do we need food coupons?[CN] 你们吃饭不用粮票? {\cH00FFFF}{\3cH000000}Do we need food coupons? Ga joi Heung Gong (1983)
You can't take something from me? Take the stamps.[CN] 我也不能给你什么, 你就拿着粮票 In America (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top