ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

突出

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -突出-, *突出*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
突出[tū chū, ㄊㄨ ㄔㄨ, ] prominent; outstanding; to give prominence to; to protrude; to project, #1,527 [Add to Longdo]
腰椎间盘突出[yāo zhuī jiān pán tū chū, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ ㄊㄨ ㄔㄨ, / ] slipped disc; vertebral herniation; prolapsed disc [Add to Longdo]
腰椎间盘突出[yāo zhuī jiān pán tū chū zhèng, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ ㄊㄨ ㄔㄨ ㄓㄥˋ, / ] herniated lumbar disc [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
突出[とっしゅつ, tosshutsu] (n,vs,adj-no) projection; protrusion; (P) [Add to Longdo]
突出[つきだし, tsukidashi] (n) {comp} projection; protrusion [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The horse won't collapse like I did when you fell, so you'd roll under the train, would be cut into pieces, your eyeballs gauged out, your limbs dismembered and your head chopped off.[CN] 我摔下来会滚在一旁马摔下来随时会摔到车底 把你撞成三十六块眼睛都突出来 手脚分开,头飞向那边 The Millionaires' Express (1986)
Yes, well, rather.[CN] 是,相当突出 Brazil (1985)
I do believe you need to project more.[JA] さらに突出する必要がある Welcome Back, Jim Gordon (2015)
- You lie to gain an advantage.[CN] 人说谎 是为了突出自己的优势 Fanny and Alexander (1982)
Contrasting the degenerate taste of the loud-mouths of culture.[CN] 一反自吹自擂的文人 那种崎形的虚假的审美观 这儿有发达的突出的肌肉 Mephisto (1981)
that you have given prominence not so much to the many cause celebes and sensational trials in which I have figured, but rather to those incidents which have given room for those faculties of deduction and logical synthesis which I have made my special province.[CN] 不过我还是要说 偶尔还得润色一下 你应该加以突出的 不光是那些著名的案件和轰动一时的审判 The Copper Beeches (1985)
You and your sister are doing well at school.[CN] 听说 你和妹妹在学校都表现良好 勤奋学习 留心听讲 成绩突出 Fanny and Alexander (1982)
You died gloriously in the performance?[CN] 你在舞劇裡死得很突出 Samsara (1988)
- on his bilateral overhangs... - Stretch marks on his love handles.[JA] 両側の突出の最近の線条 Skinny Dipper (2014)
Sergeant, do you think you're outstanding?[CN] 沙展,你是不是觉得自己很突出 Project A (1983)
-Remember how they used to stick out?[CN] - 还记得以前突出的样子吗? Brazil (1985)
You know what clinched it for me?[JA] - 何が私にとって突出してたかわかる? Blue Jasmine (2013)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
突出[つきだし, tsukidashi] projection, protrusion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top