ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

更迟

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -更迟-, *更迟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
更迟[gèng chí, ㄍㄥˋ ㄔˊ, / ] later [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Later, naturally.[CN] 更迟? 当然是更晚 Bad Timing (1980)
Later.[CN] 更迟 House Arrest (1996)
Which?[CN] 更迟还是更早? Bad Timing (1980)
But now it looks like we're going to be later than ever![CN] 但现在看来今年会比以往更迟 Winter Wrap Up (2010)
Or will it slow him down instead?[CN] 不 也许要更迟才完成 Flowers (2010)
I just don't understand how this is any less retarded than what I'm suggesting.[CN] 我只是不明白 这些是否会比我想的更迟 Housebound (2014)
- Maybe a little later. 2:15... 2:30?[CN] 也许更迟 二时十五分三十分 In the Heat of the Night (1967)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top