ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

异质

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -异质-, *异质*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异质[yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ, / ] heterogeneous, #52,060 [Add to Longdo]
异质网路[yì zhì wǎng lù, ㄧˋ ㄓˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] heterogeneous network [Add to Longdo]
异质[yì zhì tǐ, ㄧˋ ㄓˋ ㄊㄧˇ, / ] variant [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A gorgeous, single hetero with a job in Manhattan?[CN] 华丽,单异质 在曼哈顿工作? Thanks for Sharing (2012)
And we're beginning to understand how Christianity may have managed to survive in such an alien culture.[CN] 我们现在要去理解基督教是如何 在这么一个异质的文化里谋生的。 The First Christianity (2009)
Actually, I did the whole straight thing up until my early 20s.[CN] 其实,我做了整个 异质圣坛 直到我20左右。 Elena Undone (2010)
The consequences of the fast growth of foreign tissue are grave, because it develops without regard to the needs of the whole organism.[CN] 异质组织迅速增长的后果 非常严重 因为它不顾及整个 组织的需要而发展 322 (1969)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top