ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

废除

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -废除-, *废除*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
废除[fèi chú, ㄈㄟˋ ㄔㄨˊ, / ] abolish; abrogate; repeal, #13,694 [Add to Longdo]
废除军备[fèi chú jūn bèi, ㄈㄟˋ ㄔㄨˊ ㄐㄩㄣ ㄅㄟˋ, / ] disarm [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Lincoln is fighting a war, even now, to set the slaves free.[CN] 林肯总统直到现在 还在为废除奴隶制做斗争 The King and I (1956)
We're gettin' sick and tired of scolding' sin. We're gonna abolish it![CN] 我们对斥责罪过已经感到厌倦跟恶心了.我们要废除 Elmer Gantry (1960)
- They repealed Prohibition?[CN] -政府废除禁酒令? Some Like It Hot (1959)
It's done by the passing of a law and by the enforcing of that law, if necessary.[CN] 国家通过废除奴隶制的法律... 必要时通过强制力执行 The King and I (1956)
Therefore, we abolish them.[CN] 因此,我们废除这些字眼. The Great Dictator (1940)
She had her old will revoked and a new one drawn up.[CN] 她废除了她的老遗嘱, 重新立了一份新的。 Witness for the Prosecution (1957)
In the old will, that which was revoked, were you not to receive the bulk of Mrs French's estate?[CN] 在那份被废除的老遗嘱中, 应得到弗伦奇太太 大部分财产的人是你,对吗? Witness for the Prosecution (1957)
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.[CN] 让我们为了自由的世界而斗争, 为了废除国家的障碍而斗争, 为了驱除贪婪,憎恨和不宽容而斗争. The Great Dictator (1940)
The caste system was abolished in the Meiji-era, bringing Equality to all people.[CN] 明治时代废除了身份制度 成为了四民平等的世界 Apostasy (1948)
My election as first consul, command of all the legions of Italy... and the abolition of senatorial authority over the courts.[CN] 选我为第一执政官 身兼意大利总军团指挥官 废除元老院对法院的权限 Spartacus (1960)
Is it of your own free will that you thus depose your brother...[CN] 你自愿废除你的兄长... The Adventures of Robin Hood (1938)
We all do. That's why we have to get the marriage... annulled right away.[CN] 因此我们得立刻废除你们的婚姻 One, Two, Three (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top