ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

带去

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -带去-, *带去*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
带去[dài qu, ㄉㄞˋ ㄑㄩ˙, / ] bring away [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, Frank maintains that she did see him several times on the 22nd of December... when the cops were taking him around from station to station.[CN] 而弗兰克坚持说她在12月22号曾见过他几次 在警察把他带来带去的时候 Call Northside 777 (1948)
The Greenes are bringing her here to the party I'm having for you afterwards.[CN] 格林把她带去俱乐部 演讲后我帮你介绍 Shadow of a Doubt (1943)
You have to take this to Britton's Drug Store.[CN] 把这个带去布里顿的药店 Strangers in the Night (1944)
I gotta take over a lot of plates and things. What plates?[CN] 有好多碗碟和杂物要带去派对 It's a Wonderful Life (1946)
All the things you've told me tonight, it's... it's as if you'd already taken me to Madrid and to America.[CN] 今晚你告诉我的所有的事情,就好像 你已经把我带去了Madrid,带去了America For Whom the Bell Tolls (1943)
Who do you take me for — Bulldog Drummond?[CN] 你要把我带去给谁,德拉蒙德吗? Night Train to Munich (1940)
They are in protective custody, and I have instructions... to take them to General Von Komwitz without delay.[CN] 我们要对他们进行保护 我收到命令 要马上把他们带去 给柯姆维兹秘书长 Night Train to Munich (1940)
...and I takes 'em to Pleasure Island![CN] 我把他们带去快乐岛 Pinocchio (1940)
Suppose I told you that your Iva hadn't been home many minutes when I arrived to break the news at 3:00 this morning?[CN] 如果我告诉你你的伊娃没回家多久 当我凌晨3点给她带去噩耗时... ? The Maltese Falcon (1941)
Finally, one night they took him to an exclusive home in Beverly Hills.[CN] 终于在一天晚上他们把他带去了 贝弗利山庄的一栋高档公寓 T-Men (1947)
Where's he taken the girl?[CN] 他把那女孩带去哪里了? Brighton Rock (1948)
Meyerberg was only wanted for questioning. We never saw him again.[CN] 你记得吗,Meyerberg只是带去 被询问而已,但我们再没见过他 The Great Dictator (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top