ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

小口径

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -小口径-, *小口径*
Japanese-English: EDICT Dictionary
小口径[しょうこうけい, shoukoukei] (n,adj-no) small calibre; small caliber [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Situation report." "At present 4 in sight. At most probably 7. Holding small calibre arms."「状況報告を」「現在目標は目視4。最大7か。小口径火器を所有」

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The AR-15 was a lighter, smaller caliber version of what design?[CN] AR -15自动步枪是哪个型号的轻型小口径 Kick-Ass (2010)
Shoot Turner in the leg with the Mini-14.[CN] 用迷你14(一种小口径来福枪) 朝特纳腿上开枪 Felon (2008)
Well, I guess it was the other arms dealer who modifies Lokken 2-12 rounds with an RD-X compound.[CN] 那你说是谁改装了一把 2 -12小口径跟RD -X复合枪? 2.0 (2010)
Was is it a small caliber bullet?[CN] 是不是一枚小口径子弹? Sherlock Holmes (2009)
I'm going to need a mag of Lokken 2-12, a thermographic scope, and no questions asked.[CN] 我还需要2 -12型小口径枪管 一个热感应瞄准器 无需多问 2.0 (2010)
Was it a small caliber bullet?[JA] 小口径の銃だな? Sherlock Holmes (2009)
On a New Uork City street, midday, with a small caliber automatic without a silencer.[CN] 我会在纽约的大街上, 光天化日, 用一把自动小口径枪 不用消音器. The Believer (2001)
they announce the formation of invading brigades armed with revolvers and small-caliber weapons to confront an army that, according to the declarations of their leaders, has at their disposal, the most modern nuclear arms.[CN] 以及小口径武器... 正跟他们的军队进行抗衡... 而且据其领袖宣称... Che: Part One (2008)
Low caliber gun.[CN] 小口径手枪 When the Sky Falls (2000)
It's a Lokken 2-12 slap round.[CN] -12小口径系列 2.0 (2010)
We're very lucky that it was a very small caliber bullet, so...[CN] 非常幸运,这是一个小口径子弹,所以... What Doesn't Kill You (2008)
I suppose the smaller caliber pistols would have to fire baby teeth.[CN] 那么小口径枪就要用乳齿罗 eXistenZ (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top