ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

射箭

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -射箭-, *射箭*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
射箭[shè jiàn, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄢˋ, ] archery, #26,927 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[SPEAKING IN JAPANESE][CN] 安金明天要看你射箭 Shogun (1980)
See how those dead can shoot?[CN] 瞧瞧这些死人怎么能射箭 Ivan Vasilievich: Back to the Future (1973)
My husband says you wanted to see him shoot, Anjin-san.[CN] 我丈夫说你要看他射箭 安金先生 Shogun (1980)
-He said shooting arrows at a crow.[CN] 他在说射箭 The Adventures of Robin Hood (1938)
Arrows.[CN] 射箭 The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
- Right. Brenda, I want you to finish the archery range.[CN] 布兰达,我要你先把射箭场整理好 Friday the 13th (1980)
Archery will not help us.[CN] 射箭不会帮到我们 Harakiri (1962)
- Setting up the archery range.[CN] -你叫她整理射箭 Friday the 13th (1980)
They're far too good for me. I'm not shooting today.[CN] 这么远对我有利 今天 我不射箭 The Adventures of Robin Hood (1938)
Shooting is not competitive category, imbecile.[CN] 射箭不是竞技运动 傻瓜 Little Darlings (1980)
Wanna see my trick shot? It's even better.[CN] -我花式射箭手法更高竿 Friday the 13th (1980)
Somebody turned on the lights at the archery range.[CN] 有人把射箭场的灯打开了 Friday the 13th (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top