ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

孝敬

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -孝敬-, *孝敬*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孝敬[xiào jìng, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄥˋ, ] to respect; to give presents (to one's elders or superiors), #20,381 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
孝敬[こうけい, koukei] (n) filial piety [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got a good 'eart But you want that 'alf a crown out o' Eliza ..[CN] 你的心腸還真好 但是你要伊萊莎孝敬 My Fair Lady (1964)
She ought to be good for 'alf a crown for a father that loves 'er.[CN] 她應該孝敬愛她的老爸 My Fair Lady (1964)
Who wouldn't. with that fabulous necklace you and George gave her?[CN] 谁不会有 有了你和乔治孝敬给她的天价项链? What Ever Happened to Aunt Alice? (1969)
Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God hath given thee.[CN] 孝敬父母 Honor thy father and thy mother, 汝辈方可天赐福寿绵长 that thy days may be long upon the land which the Lord thy God hath given thee. Twins of Evil (1971)
Just some petty presents for you.[CN] 就算我孝敬伯母的一點小意思吧 Threshold of Spring (1963)
Dad, cheers[CN] 爹 我先孝敬您老人家一杯 Xu Mao and his Daughters (1981)
Teacher, small token from me[CN] 师父,徒弟孝敬您的 Lightning Fists of Shaolin (1984)
Brother Turtle, this is to thank you. Smart boy![CN] 龟哥,孝敬你的 Fight Back to School (1991)
I have brought you a gift[CN] 特别带了份薄礼来孝敬帮王 Long Road to Gallantry (1984)
You do well, we know about your tricks.[CN] 你孝敬我们 我们保护你 Marketa Lazarová (1967)
How could I have known of such a degree of filial respect?[CN] 我怎么知道会有这种 程度的孝敬之情? The Scarlet Empress (1934)
If you don't make too much trouble for me you are filial to me[CN] 少给我添麻烦 就算你孝敬老子啦 Xu Mao and his Daughters (1981)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top