ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -孝-, *孝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[孝, xiào, ㄒㄧㄠˋ] filial piety, obedience; mourning
Radical: Decomposition: 耂 (lǎo ㄌㄠˇ)  子 (zi ㄗ˙) 
Etymology: [ideographic] A young man 子 carrying an older man 耂,  Rank: 2,116

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] filial, #6,493 [Add to Longdo]
[xiào shùn, ㄒㄧㄠˋ ㄕㄨㄣˋ, / ] filial piety, #15,297 [Add to Longdo]
[xiào jìng, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄥˋ, ] to respect; to give presents (to one's elders or superiors), #20,381 [Add to Longdo]
[xiào dao, ㄒㄧㄠˋ ㄉㄠ˙, ] filial piety (Confucian virtue); to be a good son or daughter, #42,916 [Add to Longdo]
[Fèi Xiào tōng, ㄈㄟˋ ㄒㄧㄠˋ ㄊㄨㄥ, / ] Fei Xiaotong, #44,837 [Add to Longdo]
[Xiào gǎn, ㄒㄧㄠˋ ㄍㄢˇ, ] Xiaogan prefecture level city in Hubei, #45,691 [Add to Longdo]
[Xiào yì, ㄒㄧㄠˋ ㄧˋ, / ] (N) Xiaoyi (city in Shanxi), #66,019 [Add to Longdo]
[Míng xiào líng, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄥˊ, ] Ming tombs in Nanjing, tomb of founding Ming emperor Zhu Yuanzhang 朱元璋, a World Hertage site, #69,698 [Add to Longdo]
感市[Xiào gǎn shì, ㄒㄧㄠˋ ㄍㄢˇ ㄕˋ, ] Xiaogan prefecture level city in Hubei, #76,645 [Add to Longdo]
[xiào lián, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˊ, ] xiaolian, two examination subjects in Han, later a single subject in Ming and Qing; successful second degree candidate, #79,322 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう;きょう(ok), kou ; kyou (ok)] (n) (See 行) filial piety [Add to Longdo]
[こうけい, koukei] (n) filial piety [Add to Longdo]
[こうきょう, koukyou] (n) the Book of Filial Piety [Add to Longdo]
[こうこう, koukou] (adj-na,n) filial piety; (P) [Add to Longdo]
行をしたい時分に親は無し[こうこうをしたいじぶんにおやはなし, koukouwoshitaijibunnioyahanashi] (exp) (id) When you wish to be filial, your parents are gone [Add to Longdo]
[こうし, koushi] (n) filial child [Add to Longdo]
[こうじゅん, koujun] (adj-na,n) obedience; filial piety [Add to Longdo]
[こうじょ, koujo] (n) filial daughter [Add to Longdo]
[こうしん, koushin] (n) filial devotion [Add to Longdo]
弟;[こうてい, koutei] (n) filial piety; brotherly love [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When one would be filial, one's parents are gone.行したいときに親はなし。
By the time you wish to be a good son, your parents are long gone.行したいときには親はなし。
It must be nice having such a loyal son. You don't have to wonder if you'll be taken care of in your old age.行な息子さんがいるから、老後の心配しなくていいわね。 [F]
We are writing to inform you that Mr Koichi Ohara has been appointed as Manager of the Technical Department in succession to Mr Taro Iida.飯田太郎の後任として、大原一が技術部長として着任したことをお知らせいたします。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What use is all this ritual if you were unfilial?[CN] 生前不顺,现在拜有什么用 Out of the Dark (1995)
People think I'm the kind of son that makes his mother go to a laundromat.[JA] 俺は洗濯機も買わない 親不者だ Jersey Boys (2014)
We could give her everything she desires.[JA] 山ほど行できるな Tale of Tales (2015)
So it's alright if Takanori-san never comes back?[JA] 則さんが 戻ってこなくてもいいの? Sadako 3D (2012)
You sound like a professional funeral waller[CN] 你祖先是埋在女(哭丧的)山啊! 哭个不停 {\cH00FFFF}{\3cH000000}You sound like a professional funeral wailer Tropical Fish (1995)
Where is Takanori![JA] 則どこ! ? Sadako 3D (2012)
I'll wear mourning for you... to show all of Shanghai how much I value my men.[CN] 我要给你披麻戴 让上海滩看看 我唐老大对兄弟的仁义 Shanghai Triad (1995)
" This body of mine have I received for my parents... ..And to keep it safe from harm is my first filial duty..."[JA] 『身体髪膚これを父母に受く』 『あえて毀傷せざるはの始めなり』と Short Peace (2013)
I still have a lot of things to take out on you for my childhood.[JA] 育ててくれたから 親行をしたいの Dead Man Down (2013)
Please forgive me, my parents had just passed away[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}少爺,請恕奴婢有在身不能侍候您 A Chinese Torture Chamber Story (1994)
I'll save Takanori.[JA] あたしが則を助けます Sadako 3D (2012)
Mei Hsiang Restaurant for dinner.[CN] 忠东路梅香饭店吃饭 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Mei Hsiang Restaurant for dinner. Biao jie, ni hao ye! III zhi da ren jia dao (1993)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] LIEBE_ZU_DEN_ELTERN, PFLICHT_GEGENUEBER_DEN_ELTERN [Add to Longdo]
える[かんがえる, kangaeru] denken, meinen, glauben [Add to Longdo]
古学[こうこがく, koukogaku] Archaeologie [Add to Longdo]
[こうこう, koukou] Liebe_zu_den_Eltern, Pflicht_gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
[こうよう, kouyou] Erfuellung_der_Kindespflichten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top