ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

壕沟

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -壕沟-, *壕沟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壕沟[háo gōu, ㄏㄠˊ ㄍㄡ, / ] trench; moat, #44,194 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trenchers. Predatory creatures that scavenged the ocean's floor before Atlantis sunk.[CN] 壕沟人,亚特兰提斯下沉前 清扫海底的掠夺性生物 Justice League: Throne of Atlantis (2015)
My liege, trenchers have been spotted at the edge of the city.[CN] 陛下,我们在城市边缘看到壕沟人了 Justice League: Throne of Atlantis (2015)
Caught five in a ditch.[CN] 我在一个壕沟抓到五个 Defiance (2008)
All the stumps and debris were used to fill in the trenches.[CN] 树桩、破瓦,所有乱七八糟的... 都被用来把壕沟填平了 A Very Long Engagement (2004)
Flood the moat, keep the rabble from the gates.[CN] 泛滥壕沟, 保存来自门的乌合之众。 Words and Pictures (2013)
What did you expect, coffins and dungeons and moats?[CN] 你以为是什么样的? 棺材 地牢 还是壕沟? Twilight (2008)
We had half the world in trenches, crawling through the mud[CN] 我们到处都挖了壕沟 在淤泥中匍匐前进 Hitler: The Rise of Evil (2003)
¤Digthroughthe ditches and burn through the witches ¤[CN] 挖壕沟 烧女巫 The Box: Part 1 (2002)
60 meters below, other robots gather it up and burry it in ditches.[CN] 在60公尺下方 其他机器人收集瓦砾埋到壕沟 The Battle of Chernobyl (2006)
No, not the moats.[CN] 不 不是壕沟 Twilight (2008)
Like a moat to keep out your enemies.[CN] 就像抵御敌人的壕沟 Riding the Bullet (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top