ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

哗哗

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -哗哗-, *哗哗*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哗哗[huā huā, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄚ, / ] sound of gurgling water, #22,991 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was only after practising... on a doctor friend when I was a student nurse.[CN] 你采血的技术一直很好呢 一下就哗哗 Episode #1.11 (2016)
- And Velcro? - Okay.[CN] V V 哗哗 Runaway Bride (1999)
"f..."[CN] "哗哗..." To Be and to Have (2002)
Look, time is flying by.[CN] 看,时间都哗哗流走了. The Day I Became a Woman (2000)
Velcro! Stick together![CN] V V 哗哗是不吉利 Runaway Bride (1999)
WITH THE LEAVES ALL ABLAZE IN THE COOL BREEZE BLOWING[CN] 凉爽的微风里 树叶哗哗得落下 Secret of the Wings (2012)
It's a fact that you dropped out[CN] 都输掉了,还在哗哗叫! Liar Game: Reborn (2012)
[CLATTERING][CN] [哗哗的响声] Infestation (2009)
When night falls, there are all these strange noises.[CN] 一到晚上就听到哗哗 Crazy Stone (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top